ด่วน หลักเกณฑ์การสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2567 สังกัด สพฐ.
ด่วน หลักเกณฑ์การสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2567 สังกัด สพฐ.

ด่วน หลักเกณฑ์การสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2567 สังกัด สพฐ. ใช้เกณฑ์เดียวกับปี 2566 สอบบรรจุครูผู้ช่วย ยกเลิกให้เขตออกสอบ ให้กลับไปใช้ข้อสอบกลาง ภาค ค เพิ่มประวัติศาสตร์ ชาติไทย จิตสำนึกเรื่องการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หนังสือ 37/2567 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมอ่านสอบครูผู้ช่วย 2567

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 สำนักงาน ก.ค ศ. 2567 แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังนี้

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ นั้น

กคศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นมาตรฐานเตี๋ยวกัน สามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ ตรงตามความจำเป็นของสถานศึกษา โดยยึตถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงมีมติแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกความในข้อ ๙.๑ ของหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑
๒. กำหนดให้การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ด่วน หลักเกณฑ์การสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2567 สังกัด สพฐ.

ด่วน หลักเกณฑ์การสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2567 สังกัด สพฐ.
ด่วน หลักเกณฑ์การสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2567 สังกัด สพฐ. 10
ด่วน หลักเกณฑ์การสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2567 สังกัด สพฐ.
ด่วน หลักเกณฑ์การสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2567 สังกัด สพฐ. 11
ด่วน หลักเกณฑ์การสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2567 สังกัด สพฐ.
ด่วน หลักเกณฑ์การสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2567 สังกัด สพฐ. 12
ด่วน หลักเกณฑ์การสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2567 สังกัด สพฐ.
ด่วน หลักเกณฑ์การสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2567 สังกัด สพฐ. 13

หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2567

สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์การสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2567 สังกัด สพฐ. หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศ5 ๑๒๐๖.๖/๖ ๑ ๔ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

๑. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

๑.๑ การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
๑ .๒ การคิดวิเคราะห์ เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์ เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่าง ๆ
๑.๓ การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล
๒. ทักษะภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมาย และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้น

๓. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

๑. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

๑.๑ การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒ จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๑.๓ หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
๑.๔ การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
๑.๕ การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

ด่วน หลักเกณฑ์การสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2567 สังกัด สพฐ. 14
ด่วน หลักเกณฑ์การสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2567 สังกัด สพฐ. 15

๒. มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

๓. ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา(คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

๓.๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
๑) รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
๒) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
๓) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
๔) กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕) กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
๗) กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
๘) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย
๓.๒ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๒) แผนการศึกษาแห่งชาติ

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยมีองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้

๑. คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) ให้ประเมินจากการสัมภาษณ์ ดังนี้
๑.๑ บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
๑.๒ วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา
๑.๓ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู

๒. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) ให้ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ดังนี้
๒.๑ ประวัติการศึกษา
๒.๒ ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา
๒.๓ การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ
๓. ความสามารถด้านการสอน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ประเมิ้นจากการนำเสนอที่แสดงถึง
ทักษะและศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของตนเองในสาขาวิชาที่สมัคในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ
ตามที่ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด

ด่วน หลักเกณฑ์การสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2567 สังกัด สพฐ. 16
ด่วน หลักเกณฑ์การสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2567 สังกัด สพฐ. 17
ด่วน หลักเกณฑ์การสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2567 สังกัด สพฐ. 18

หลักเกณฑ์การสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2567 สังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดไฟล์ : https://otepc.go.th/th/content_page/item/4771-37-2567.html

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่