ด่วน!! คุรุสภา เปิดรับสมัครสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ปี 2567 ระหว่างวันที่ 22-29 มกราคม 2567
ด่วน!! คุรุสภา เปิดรับสมัครสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ปี 2567 ระหว่างวันที่ 22-29 มกราคม 2567

ด่วน!! คุรุสภา เปิดรับสมัครสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ปี 2567 ระหว่างวันที่ 22-29 มกราคม 2567

คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เปิดแผนการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 และ ประจำปี 2567 รวมจำนวนทั้งสิ้น 24 รอบ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีมติให้ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาพรวม ประจำปี 2566 จำนวน 8 รอบ และประจำปี 2567 จำนวน 16 รอบ รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 รอบ

สำหรับแผนการดำเนินการจัดการทดสอบฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และตามความพร้อมของสนามสอบ

ทั้งนี้ อาจมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการเป็นสนามสอบเพิ่มขึ้น และจำนวนที่นั่งสอบจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนสนามสอบ โดยจะประกาศให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ต่อไป

ด่วน!! คุรุสภา เปิดรับสมัครสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ปี 2567 ระหว่างวันที่ 22-29 มกราคม 2567
ด่วน!! คุรุสภา เปิดรับสมัครสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ปี 2567 ระหว่างวันที่ 22-29 มกราคม 2567 3
ด่วน!! คุรุสภา เปิดรับสมัครสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ปี 2567 ระหว่างวันที่ 22-29 มกราคม 2567
ด่วน!! คุรุสภา เปิดรับสมัครสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ปี 2567 ระหว่างวันที่ 22-29 มกราคม 2567 4

คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ลิงก์สมัครสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ปี 2567

สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 22 – 29 มกราคม 2567
ผ่านระบบออนไลน์ https://ksp66.thaijobjob.com
รองรับผู้สมัครกว่า 80,000 คน 

สนามสอบ มีดังนี้

ภาคกลาง

 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ภาคตะวันออก

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎราไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

ภาคเหนือ

 1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
 2. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง จังหวัดลาปาง
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ภาคใต้

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 2. มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
 3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

หมายเหตุ : สนามสอบอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความพร้อม ของสถาบันอุดมศึกษา และอาจจะมีสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความพร้อมเป็นสนามสอบเพิ่มขึ้น ซึ่งจานวนที่นั่งสอบ จะเพิ่มขึ้นตามจานวนสนามสอบ โดยจะประกาศ ให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ไป ทั้งนี้ สานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะมีการรับฟังความต้องการ เข้ารับการทดสอบก่อนการรับสมัครทุกครั้ง เพื่อเป็นการวางแผน
การจัดการสอบและการสอบต่อไป

แผนการดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์คุรุสภา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่