ดาวน์โหลด!! แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก
ดาวน์โหลด!! แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก

ดาวน์โหลด!! แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำบันทึกข้อความ แบบบันทึกการสอนเสริม สอนซ่อมเสริม doc แบบบันทึก การสอนซ่อมเสริม ไฟล์เวิร์ด ปกแบบบันทึก การสอนซ่อมเสริม ดาวน์โหลดฟรี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้สถานศึกษาจัดสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีที่ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ / คุณลักษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด สถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนปกติ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

การสอนซ่อมเสริมสามารถดำเนินการได้ในกรณีต่อไปนี้

1) ผู้เรียนมีความรู้ หรือทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะเรียนในรายวิชานั้น ควรจัดการสอนซ่อมเสริม ปรับความรูู้ ทักษะพื้นฐาน

2) ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะกระบวนการ หรือ เจตคติ / คุณลักษณะที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ในการประเมินผลระหว่างเรียน

3) ผู้เรียนได้ระดับผลการเรียน “0” ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอนแก้ตัว

4) กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา

ดาวน์โหลด!! แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก
ดาวน์โหลด!! แบบบันทึก การสอนซ่อมเสริม ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก
ดาวน์โหลด!! แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก
ดาวน์โหลด!! แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก 4
ดาวน์โหลด!! แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก
ดาวน์โหลด!! แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก 5

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

บทความก่อนหน้านี้พว. เปิดอบรมออนไลน์ “โครงการอบรมการจัดการเรียนรู้ระดับห้องเรียน เน้น Active Learning” 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี!!
บทความถัดไปสมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่