ดาวน์โหลด เอกสารมาตรฐานการแนะแนว ชุด แนะแนวเพื่อเยาวชนไทย จำนวน 9 เล่ม โดยสพฐ.และสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด เอกสารมาตรฐานการแนะแนว ชุด แนะแนวเพื่อเยาวชนไทย จำนวน 9 เล่ม โดยสพฐ.และสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลด เอกสารมาตรฐานการแนะแนว ชุด แนะแนวเพื่อเยาวชนไทย จำนวน 9 เล่ม โดยสพฐ.และสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

งานแนะแนวเป็นงานหลักที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการเรียนการสอนจึงจะสามารถจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายของหลักสูตรได้ แต่จากสภาพการณ์ที่ปรากฏ พบว่า มีปัจจัยซึ่งไม่เอื้อให้สถานศึกษาดำเนินงานแนะแนวที่เป็นผลต่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง คือครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องจิตวิทยาการแนะแนว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักและมุ่งมั่นจะส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องจิตวิทยาการแนะแนวมากขึ้น สามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดผลเชิงประจักษ์ ยังประโยชน์ต่อผู้เรียนทั่วทุกถิ่นไทย ครูจะศึกษาได้ด้วยตนเองในเวลาไม่นาน และนำไปปฏิบัติได้จริง โดยได้จัดทำเอกสารชุด “แนะแนวเพื่อเยาวชนไทย” ประกอบด้วยเอกสาร 9 รายการ ดังนี้

ดาวน์โหลด เอกสารมาตรฐานการแนะแนว ชุด แนะแนวเพื่อเยาวชนไทย จำนวน 9 เล่ม โดยสพฐ.และสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด เอกสารมาตรฐานการแนะแนว ชุด แนะแนวเพื่อเยาวชนไทย จำนวน 9 เล่ม โดยสพฐ.และสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 2

เล่ม 1 การแนะแนวแบบมุ่งอนาคต
เล่ม 2 มาตรฐานการแนะแนว
เล่ม 3 หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา
เล่ม 4 ระบบการแนะแนวในโรงเรียน
เล่ม 5 การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน
เล่ม 6 บริการแนะแนวและเครื่องมือทางจิตวิทยา
เล่ม 7 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เล่ม 8 การให้คำปรึกษา
เล่ม 9 การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารชุดนี้จะช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมั่นใจที่จะนำไปปฏิบัติในการพัฒนาเยาวชนได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำจากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยที่ทุ่มททั้งกำลังกาย ใจ เวลา กำลังสติปัญญา ความสามารถ และทุกท่านที่มีส่วนร่วมดำเนินการจัดทำเอกสารจนสำเร็จลุล่วง รวมทั้งขอขอบคุณเจ้าของต้นฉบับ เอกสาร สื่อต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการค้นคว้า และเป็นส่วนเสริมสร้างเนื้อหาสาระให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอบคุณที่มา : หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่