แจกไฟล์เวิร์ด doc หลักสูตรสถานศึกษา ปี 2567 หลักสูตรกลุ่มสาระ เพิ่มตัวชี้วัดระหว่างทางปลายทาง
แจกไฟล์เวิร์ด doc หลักสูตรสถานศึกษา ปี 2567 หลักสูตรกลุ่มสาระ เพิ่มตัวชี้วัดระหว่างทางปลายทาง

แจกไฟล์เวิร์ด doc หลักสูตรสถานศึกษา ปี 2567 หลักสูตรกลุ่มสาระ เพิ่มตัวชี้วัดระหว่างทางปลายทาง

ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำไฟล์ หลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2567 พร้อมหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรีในลิงก์ด้านล่าง

หลักสูตรสถานศึกษา.docx
1. กลุ่มสาระภาษาไทย.docx
2. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์.docx
3. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์.docx
4. กลุ่มสาระสังคมฯ.docx
5. กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ.docx
6. กลุ่มสาระศิลปะ.docx
7. กลุ่มสาระการงานอาชีพ.docx
8. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ.docx

กระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีกระบวนการ ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา และคณะทำงาน

๒. ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กรอบหลักสูตร ระดับท้องถิ่น
และเอกสารประกอบหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา จุดเน้น ความต้องการของ
สถานศึกษา ผู้เรียน และชุมชน

๓. จัดทำ หลักสูตรสถานศึกษาซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้ ส่วนนำ โครงสร้างหลักสูตร สถานศึกษา คำอธิบาย
รายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และเกณฑ์การจบการศึกษา

๔. ตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาโดยพิจารณาคุณภาพ ความถูกต้องและความเหมาะสม

๕.นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานพิจารณให้ความเห็นชอบ หากมีข้อเสนอแนะ จาก
คณะกรรมการ ให้นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงก่อนการอนุมัติใช้หลักสูตร

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์เวิร์ด doc หลักสูตรสถานศึกษา ปี 2567 หลักสูตรกลุ่มสาระ เพิ่มตัวชี้วัดระหว่างทางปลายทาง
แจกไฟล์เวิร์ด doc หลักสูตรสถานศึกษา ปี 2567 หลักสูตรกลุ่มสาระ เพิ่มตัวชี้วัดระหว่างทางปลายทาง 4

ขอบคุณที่มา : คลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่