ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อ พัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย 11 เล่ม แก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.อยุธยา เขต 2
ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อ พัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย 11 เล่ม แก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.อยุธยา เขต 2

ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อ พัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย 11 เล่ม แก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยกลุ่มนิเทศติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อยุธยา เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำเอกสารชุดพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย ที่มีจุดมุ่งหมายให้ครูผู้สอนได้ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและพัฒนาการอ่านการเขียนของผู้เรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จำนวน ๑๑ เล่ม ประกอบด้วย

๑. พยัญชนะไทย

๒. สระ

๓. ประสมคำและแจกลูก

๔. วรรณยุกต์

๕. มาตราตัวสะกด

๖. คำควบกล้ำ

๗. อักษรนำ

๘, การันต์

๙. รร (ร หัน)

๑๐. บัญชีคำพื้นฐาน

ขอขอบคุณ คณะผู้จัดทำที่ได้จัดทำเอกสารชุดนี้ขึ้น และหวังว่าเอกสารชุดพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทยจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหาร โรงเรียน และครูผู้สอน ที่จะนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค้ำานการอ่านการเขียนภาษาไทย รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อ พัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย 11 เล่ม แก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.อยุธยา เขต 2
ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อ พัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย 11 เล่ม แก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.อยุธยา เขต 2

เล่ม 1 พยัญชนะ ลิงก์โหลด>>  Google Drive

ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อ พัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย 11 เล่ม แก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.อยุธยา เขต 2
ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อ พัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย 11 เล่ม แก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.อยุธยา เขต 2

เล่มที่ 2 สระ ลิงก์โหลด>> Google Drive

ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อ พัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย 11 เล่ม แก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.อยุธยา เขต 2
ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อ พัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย 11 เล่ม แก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.อยุธยา เขต 2

เล่มที่ 3 ประสมคำ ลิงก์โหลด>> Google Drive

ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อ พัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย 11 เล่ม แก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.อยุธยา เขต 2
ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อ พัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย 11 เล่ม แก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.อยุธยา เขต 2 11

เล่มที่ 4 วรรณยุกต์ ลิงก์โหลด>>  Google Drive

ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อ พัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย 11 เล่ม แก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.อยุธยา เขต 2
ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อ พัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย 11 เล่ม แก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.อยุธยา เขต 2 12

เล่มที่ 5 มาตราตัวสะกด ลิงก์โหลด>>  Google Drive

ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อ พัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย 11 เล่ม แก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.อยุธยา เขต 2 13

เล่มที่ 6 คำควบกล้ำ ลิงก์โหลด>> Google Drive

ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อ พัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย 11 เล่ม แก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.อยุธยา เขต 2 14

เล่มที่ 7 อักษรนำ ลิงก์โหลด>> Google Drive

ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อ พัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย 11 เล่ม แก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.อยุธยา เขต 2 15

เล่มที่ 8 ตัวการันต์ ลิงก์โหลด>> Google Drive

ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อ พัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย 11 เล่ม แก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.อยุธยา เขต 2 16

เล่มที่ 9 ร หัน ลิงก์โหลด>>  Google Drive

ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อ พัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย 11 เล่ม แก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.อยุธยา เขต 2 17

เล่มที่ 10.บัญชีคำพื้นฐาน ลิงก์โหลด>>  Google Drive

ที่มาเพจ ครูโจ ครูนอกเมือง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่