ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สฐ ได้จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำหรับใช้
ในทุกระดับการศึกษา ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ขึ้นเพื่อให้การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จึงได้จัดทำแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”ขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ตามบริบทของสถานศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย หากมีข้อเสนอแนะอื่นใดที่จะทำให้แนวทางการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาศึกษาเล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดแจ้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแนวทางการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

การประเมินการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

๑. แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้

มี ๖ แนวทาง ประกอบด้วย

๑.๑ จัดทำเป็นร้ายวิชาเพิ่มเติม
๑.๒ บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑.๓ บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
๑.๔ จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑.๕ จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๑.๖ บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน

๒. การประเมินการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้

ประกอบด้วยรายการพิจารณาแนวทางละ ๘ รายการ ดังนี้

๒.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประกอบด้วย ๗ รายการย่อย
๒.๒ แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้

  • แนวทางที่ ๑, ๒, ๓ ประกอบด้วย ๑๐ รายการย่อย
  • แนวทางที่ ๔ ประกอบด้วย ๘ รายการย่อย
  • แนวทางที่ ๕ กรณีที่ ๑ ประกอบด้วย ๘ รายการย่อย กรณีที่ ๒ ประกอบด้วย ๕ รายการย่อย
  • แนวทางที่ ๖ ประกอบด้วย ๖ รายการย่อย

๒.๓. นิเทศ ติดตามผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ประกอบด้วย ๕ รายการย่อย
๒.๔. ผลที่เกิดจากการนำหลักสูตรต้นทุจริตศึกษาไปใช้ ประกอบด้วย ๓ รายการย่อย
๒.๕. การประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย ๕ รายการย่อย
๒.๖. ปัจจัยความสำเร็จ
๒.๗. ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
๒.๘. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 7

๓. การให้คะแนนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้

แต่ละแนวทางคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้

๓.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ๑๔ คะแนน

๓.๒ แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ๔๐ คะแนน

๓.๓ นิเทศ ติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ๑๐ คะแนน

๓.๔ ผลที่เกิดจากการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ๑๕ คะแนน

๓.๕ การประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ๕ คะแนน

๓.๖ ปัจจัยความสำเร็จ ๓ คะแนน

๓.๗ ประโยชน์ที่ได้จากการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ๕ คะแนน

๓.๘ ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ๓ คะแนน

การพิจารณาการให้คะแนนในแต่ละรายการ พิจารณา ดังนี้

๑. การปฏิบัติในแต่ละรายการ ถ้าปฏิบัติและถูกต้อง ได้คะแนนตามที่กำหนด

๒. ถ้าปฏิบัติแต่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติ ไม่ได้คะแนนตามที่กำหนด

๔. การส่งผลงาน “การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้” เข้าร่วมแข่งขันต้องส่งเอกสารประกอบตามรายการประเมิน ดังนี้

๑) การบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

๒) แนวทางการนำหลักสูตร์ต้านทุจริตศึกษาไปใช้

๓) การนิเทศ ติดตามผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้

๔) ผลที่เกิดจากการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

๕) การประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา

๖) ปัจจัยความสำเร็จ

๗) ประโยชน์ที่ได้จากการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้

๘) ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๙) ภาคผนวก

๙.๑ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ประกอบการประเมินแต่ละรายการ

๙.๒ ภาพถ่ายต่าง ๆ

๙.๓ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ ๑) การส่งผลงานเข้าแข่งขันต้องจัดทำเอกสารตามรายการประเมิน ข้อ ๑-๘ เนื้อหาไม่เกิน๓๐ หน้า

๒) ภาคผนวก ตามความเหมาะสมของโรงเรียน

ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 8

รายงาน “การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 9
ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 10

ตัวอย่าง 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านทุจริต สามารถศึกษาได้จากลิงก์ รวมตัวอย่าง รายงานนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Best Practice “การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการโรงเรียนสุจริต

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์โรงเรียนสุจริต (uprightschool.net)

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดไฟล์ นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ครู โรงเรียนสุจริต ชื่อ ชุดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต โดย นางมนิดา ขลิบเงิน ครู โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก
บทความถัดไปรวมตัวอย่าง รายงานนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Best Practice “การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้” ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการโรงเรียนสุจริต
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่