ดาวน์โหลด หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567 ครอบครัวรุ่นใหม่ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน โดยสำนักงาน ป.ป.ช.
ดาวน์โหลด หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567 ครอบครัวรุ่นใหม่ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน โดยสำนักงาน ป.ป.ช.

ดาวน์โหลด หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567 ครอบครัวรุ่นใหม่ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน โดยสำนักงาน ป.ป.ช.

กรอบโครงสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ครอบครัวรุ่นใหม่ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน (New Generation Families with Intolerance to Corruption
and Bribery)

ผสานพลังต้านทุจริตและสินบนในสังคม
(Together against Corruption and Bribery in Society)

ดาวน์โหลด หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567 ครอบครัวรุ่นใหม่ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน โดยสำนักงาน ป.ป.ช.
ดาวน์โหลด หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567 ครอบครัวรุ่นใหม่ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน โดยสำนักงาน ป.ป.ช. 3

ความเป็นมาของหลักสูตร

การทุจริตในสังคมไทยเป็นปัญหาข้ามทศวรรษที่ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคและความล่าช้าในการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยผลสำรวจด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่าปัญหาความซื่อสัตย์สุจริต เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุด (ระดับความรุนแรง๔.๑๓ จากคะแนนเต็ม ๕) รองลงมาคือปัญหาจิตสำนึกสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม กระทั่งผลสำรวจในปี ๒๕๖๕ พบว่า คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณธรรมครบ ๕ ด้าน (พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และกตัญญู ในระดับพอใช้ โดยด้านความพอเพียงอยู่ในระดับน้อยที่สุดที่ผ่านมามีความพยายามในการพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยปรากฏในยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ กำหนดให้การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการเป็นกรอบแนวทางสำคัญ และแผนแม่บทที่ ๑0 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มีเป้าหมายให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรมคำานิยมที่ดีงาม และมีความรัก นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่สถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖. และกำหนดให้ทุกสถานศึกษานำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แต่ยังพบว่ามีช่องว่างในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และแนวคิดเรื่องการต้านทุจริตในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนซึ่งเป็นช่วงวัยที่ยังอาศัยอยู่กับพ่อ แม่ ปู่ย่าตายาย หรือสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ อีกทั้งการอบรมสั่งสอนปลูกฝังหล่อหลอมคุณธรรมจริยธรรมให้สมาชิกในครอบครัวถือเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของครอบครัว และเป็น
องค์ประกอบหลักในการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ตามตัวชี้วัดมาตฐานครอบครัวเข้มแข็งซึ่งปรากฏเป็นตัวชี้วัดแผนแม่บทประเด็น ๑๑ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในปี ๒๕๖๗ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ จึงให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวในฐานะกลไกที่สำคัญ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาหลักสูตรครอบครัวรุ่นใหม่ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน ให้เป็นเครื่องมือสำหรับพ่อ แม่ผู้ปกครองในครอบครัวที่มีเด็กก่อนวัยเรียน และครอบครัวทั่วไป ในการสร้างครอบครัวรุ่นใหม่ที่มีส่วนร่วมในการผสานพลังต้นทุจริต ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งองค์ความรู้และกิจกรรมในการสร้างพลเมืองที่เก่งดีและมีคุณธรรมสู่สังคมไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๒.๑ ผู้เรียนเข้าใจบทบาทของการเป็นสมาชิกครอบครัวต้านทุจริต
๒.๒ ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญในการต้านทุจริต

๒.๓ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการต้านทุจริต
๒.๔ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาครอบครัวที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการต้านทุจริต
๒.๕ ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต้านทุจริตและสินบน ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนในครอบครัว

ดาวน์โหลด หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567 ครอบครัวรุ่นใหม่ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน โดยสำนักงาน ป.ป.ช.
ดาวน์โหลด หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567 ครอบครัวรุ่นใหม่ไม่ทนคอร์รัปชัน และสินบน โดยสำนักงาน ป.ป.ช. 4

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (nacc.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่