หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ร่าง “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” โดย สพฐ. ทำโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่

ดาวน์โหลด ร่าง “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” โดย สพฐ. ทำโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่

ดาวน์โหลด ร่าง "โรงเรียนคุณภาพของชุมชน" โดย สพฐ. ทำโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่

554
0
ดาวน์โหลด ร่าง
ดาวน์โหลด ร่าง "โรงเรียนคุณภาพของชุมชน" โดย สพฐ. ทำโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่

ดาวน์โหลด ร่าง “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” โดย สพฐ. ทำโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยคัดเลือกโรงเรียนหลักของชุมชน ควบรวมโรงเรียนเครือข่าย ๑ ต่อ ๗ หรือ ๑ ต่อ ๘ หรือในอัตราส่วน ที่มากที่สุดที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดําเนินการได้ ให้มีโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและมีโรงเรียน มัธยมดีสี่มุมเมือง

ดาวน์โหลด ร่าง "โรงเรียนคุณภาพของชุมชน" โดย สพฐ. ทำโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่
ดาวน์โหลด ร่าง “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” โดย สพฐ. ทำโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเกิดของประชาชนลดต่ําลง ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนและ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กําหนดมาตรการรวม และเลิกโรงเรียนขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีแนวทางการดําเนินงาน “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” โดยคัดเลือกโรงเรียนหลักของชุมชน มีการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวกให้พร้อม มีหลักการทําโรงเรียนขนาดเล็ก ให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เกิดจากการรวมโรงเรียนเครือข่าย ๑ ต่อ ๗ หรือ ๑ ต่อ ๘ หรือในอัตราส่วน ที่มากที่สุดที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดําเนินการได้ ให้มีโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและมีโรงเรียน มัธยมดีสี่มุมเมือง เป็นศูนย์กลางการเรียนเพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทําแนวทางโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อให้บุคลากร ครูผู้สอน ผู้บริหารในส่วนกลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน พร้อมทั้ง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน สามารถร่วมกันดําเนินงานให้เป็นแบบการมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : Facebook เพจ Supervisor SPM5

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here