หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลด คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลด คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ

268
0
ดาวน์โหลด คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ
ดาวน์โหลด คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลด คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดําเนินโครงการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณร ที่มีฐานะยากจน ในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และมีอัตราการเรียนต่อต่ำ ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี จํานวนรุ่นละ ๖๐๐ ทุนต่อปี จํานวนทั้งสิ้น ๑๐ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ ทุน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๗

เนื่องจากโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ มีระยะเวลาดําเนินโครงการ ที่ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี อีกทั้งมีนักเรียน นักศึกษา และสามเณรที่ได้รับทุนการศึกษา กระจายอยู่หลายจังหวัดและหลายสังกัด ซึ่งต้องมีการเลื่อนระดับการศึกษา ย้ายสถานศึกษา หรือเปลี่ยนสังกัดสถานศึกษา จึงจําเป็นต้องมีคู่มือและแนวปฏิบัติการดําเนินงานโครงการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางการดําเนินงาน มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาที่เป็น แนวปฏิบัติเดียวกัน มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลผู้รับทุนการศึกษาอย่างเป็นเอกภาพ มีการ ส่งเสริม สนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือ และส่งต่อผู้รับทุนการศึกษาให้สามารถศึกษาได้อย่าง ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี และเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ตลอดจน มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ

กระทรวงศึกษาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะช่วยให้ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติภารกิจ ในโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีให้ประสบความสําเร็จเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสืบไป

ศธ.อนุมัติทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 จำนวน 600 ทุน ต่อปี
ศธ.อนุมัติทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 จำนวน 600 ทุน ต่อปี

ดาวน์โหลด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here