หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงเรียน ครู และนักเรียน โดย สพฐ.

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงเรียน ครู และนักเรียน โดย สพฐ.

289
0
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงเรียน ครู และนักเรียน โดย สพฐ.
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงเรียน ครู และนักเรียน โดย สพฐ.

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงเรียน ครู และนักเรียน โดย สพฐ.

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ได้กําหนดเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ต้องปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เห็นชอบการปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติในอนาคต  จึงได้ดําเนินการ พัฒนาระบบสํารวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นเครื่องมือ สําหรับโรงเรียน ครู และนักเรียน ที่จะนําไปใช้ในการคัดกรอง วิเคราะห์ และวินิจฉัยผู้เรียนรายบุคคล และได้จัดทํา “คู่มือการใช้ระบบสํารวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อใช้เป็นคู่มือในการใช้งานระบบดังกล่าว ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสํารวจแววความสามารถพิเศษของนักเรียน ถือเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ครูนําไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน

คู่มือสำรวจแววความสามารถพิเศษ โรงเรียน

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงเรียน ครู และนักเรียน โดย สพฐ. 9

คู่มือสำรวจแววความสามารถพิเศษ สำหรับครู

คู่มือสำรวจแววความสามารถพิเศษ สำหรับนักเรียน

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงเรียน ครู และนักเรียน โดย สพฐ. 10

คู่มือสำรวจแววความสามารถพิเศษ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนสามารถเข้าสู่ระบบสํารวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยการพิมพ์ ลิงก์ URL : https://mi-test.obec.go.th/

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (obec.go.th)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญอบรมออนไลน์ เสริมความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น เข้าอบรม 80 % รับเกียรติบัตรโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บทความถัดไปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2565 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี!!
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่