หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดที่นี่ คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน.รับมือโควิด-19

ดาวน์โหลดที่นี่ คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน.รับมือโควิด-19

ดาวน์โหลดที่นี่ คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน.รับมือโควิด-19

407
0
ดาวน์โหลดที่นี่ คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน.รับมือโควิด-19
ดาวน์โหลดที่นี่ คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน.รับมือโควิด-19

ดาวน์โหลดที่นี่ คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน.รับมือโควิด-19 คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน.รับมือโควิด-19 เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดระหว่างเปิดภาคเรียน โดยหน่วยงานและสถานศึกษา กศน.สามารถนำไปปรับใช้กับบริบทการดำเนินงานของสถานศึกษาแต่ละแห่ง

เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทําให้สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. ปิดเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่เกิดขึ้น และกระทรวงศึกษาธิการได้ ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกํากับ ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 กําหนดให้สถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น

ในการนี้ เพื่อรองรับการเปิดสถานศึกษาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สํานักงาน กศน. จึงเผยแพร่คู่มือ การจัดการสถานศึกษา กศน. รับมือโควิด – 19 ของสํานักงาน กศน. เพื่อใช้ในการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ระหว่างเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และขอให้ หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดของท่าน ได้นําคู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน. รับมือโควิด-19 ไปปรับใช้ กับบริบทการดําเนินงานของสถานศึกษาแต่ละแห่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป

ดาวน์โหลดที่นี่ คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน.รับมือโควิด-19
ดาวน์โหลดที่นี่ คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน.รับมือโควิด-19
ดาวน์โหลดที่นี่ คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน.รับมือโควิด-19
ดาวน์โหลดที่นี่ คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน.รับมือโควิด-19

ดาวน์โหลดที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here