ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย สพป. พิจิตร เขต 1
ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย สพป. พิจิตร เขต 1

ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คู่มือพัสดุโรงเรียน โดย สพป. พิจิตร เขต 1

คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยนายมนูญ กาหา ตำแหน่ง วิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

การปฏิบัติงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นระเบียบกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้อง ประกอบกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กระจายอำนาจให้โรงเรียนดำนินการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมและดำเนินการได้เองภายในวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ให้การดำเนินการด้วยความรวดเร็วทันเวลา และมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ ได้เป็นอย่างดี และถูกต้องเป็นแนวเดียวกัน

งานพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการที่จะช่วยให้การบริหารงบประมาณและพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและแก้ไขความผิดพลาด ความล่าช้า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติงานพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีขอบเขตเนื้อหา ขั้นตอน ตัวอย่างการจัดซื้อ/จ้าง การควบคุม การจำหน่ายพัสดุ ที่ราชพัสดุ และการจัดทำระบบ e-gp ซึ่งโรงเรียนได้รับมอบอำนาจ จะได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือแนวปฏิบัติเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุได้เป็นอย่างดีต่อไป

เนื้อหาสาระ

 • เอกสารงานพัสดุที่จะต้องจัดทำ
 • สรุปการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามระเบียบฯ
 • การจัดซื้อจัดจ้าง
 • การควบคุม
 • การคิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • การตีราคาทรัพย์สิน
 • คำสั่งมอบอำนาจ สพฐ, ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐
 • คำสั่งแต่งตั้งพัสดุ
 • ตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคา
 • แบบจัดซื้อจัดจ้างโดยวิชีตกลงราคาพร้อมตัวอย่าง
 • แบบการจัดทำร้ายงานและทะเบียนคุมทรัพย์สินพร้อมตัวอย่าง
 • การตรวจสอบพัสดุประจำปี
 • อาหารเสริมนม
 • การส่งเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างส่งเบิก สพป.พิจิตร เขต ๑
 • การจัดทำE – GP
 • ตัวช่วยในการค้นหาระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คู่มือพัสดุโรงเรียน โดย สพป. พิจิตร เขต 1
ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คู่มือพัสดุโรงเรียน โดย สพป. พิจิตร เขต 1

การดำเนินงานด้านพัสดุ

(เอกสารงานด้านพัสดุที่เกี่ยวข้องที่จะต้องจัดทำ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

 1. ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้อง 3 ตำแหน่ง
 2. มียอดเงินงบประมาณจัดสรรเป็นรายการ (แผนงาน/โครงการฯ ที่ผ่านความเห็นชอบของ
  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ)
 3. มีการอนุมัติเงินประจำงวด (เงินงบประมาณ) / เงินโอนเข้าบัญชีของสถานศึกษา (เงิน
  อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานรายหัว)
 4. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามแผบงาน/โกรงการ (เรื่องจัดซื้อจัดจ้างทำ ๒ ชุด ตัวจริงให้
  การเงิน สำเนาเก็บไว้กับเจ้าหน้าที่พัสดู)
 5. จัดทำทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
 6. จัดทำใบรับพัสดุ
 7. ลงบัญชีวัสดุ / ลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน
 8. จัดทำใบเบิกพัสดุ
 9. ตรวจสอบพัสดุประจำปี
 10. ร้ายงานการตรวจสอบประจำปี (ส่งร้ายงาน สพท./สตง.)
 11. รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทุกสิ้นปีงบประมาณ (ส่งรายงาน สพป. ภายในเดือน ต.ค.)
 12. จัดทำระบบงานด้นพัสดุให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน (มีเอกสารครบตั้งแต่ข้อ 1-11)
 13. จัดหาคู่มือในค้านงานพัสดุให้ครบถ้วน
 14. แจ้งให้บุคลากรในสถานศึกษารับรู้ว่างานด้านพัสดุอยู่ตรงไหนโดยจัดทำเป็นใบสรุปแจกเพื่อที่จะสะดวกในกรณีที่เจ้าหน้าที่พัสดุไม่อยู่ผู้อื่นสามารถทำแทนได้
 15. ทำงานเป็นทีม ทั้ง 3 งาน คือ งานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ ต้องประสานงานกัน

สรุปการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

ตามพรบ.และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัสดุโรงเรียน

หัวหน้าสถานศึกษา มีหน้าที่

๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในพรบ.และระเบียบฯ

๒. อนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ดังนี้

๑. เป็นผู้จัดซื้อ หรือจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. วิเคราะห์และพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการต่าง ๆ ในการจัดหาพัสดุ เสนอหัวหน้าสถานศึกษา พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็น

๓. ควบคุมพัสดุ และเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ ในกรณีที่ไม่ได้แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ

หัวหน้าหน่วยพัสดุ มีหน้าที่

อนุมัติสั่งจ่ายพัสดุ (ในใบเบิกพัสดุ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่

๑. ทำรายงานขอซื้อ หรือจ้างและดำเนินการขอซื้อจ้าง ตามระเบียบฯ

๒. ต่อรองราคาและตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

๓. รับซองใบเสนอราคาในการซื้อ/จ้าง

๔. รวบรวมความเห็นชอบคณะกรรมการต่าง ๆ ในการจัดหาพัสดุ เสนอหัวหน้าสถานศึกษา โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๕. รับพัสดุหรืองานจ้างจากคณะกรรมการตรวจรับ

๖. ลงบัญชีทำทะเบียน เพื่อควบคุมพัสดุ ตลอดจนการบำรุงรักยา

๓. เสนอรายงานเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุ

๘. ลงจ่ายพัสดุที่ได้จำหน่ายออกจากบัญชี/ทะเบียนฯ

การจัดซื้อ/จัดจ้าง มี 3 วิธี

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงิน เกิน 500,000 บาท

2. วิธีคัดเลือก วงเงินเกิน 500,000 บาท

3. วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กระทำได้ 3 วิธี ดังนี้

1.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

2.วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

3.วิธีสอบราคา

ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คู่มือพัสดุโรงเรียน โดย สพป. พิจิตร เขต 1
ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คู่มือพัสดุโรงเรียน โดย สพป. พิจิตร เขต 1
ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คู่มือพัสดุโรงเรียน โดย สพป. พิจิตร เขต 1
ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คู่มือพัสดุโรงเรียน โดย สพป. พิจิตร เขต 1

ขอบคุณที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่