ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปี 2565 โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปี 2565 โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปี 2565 โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอไฟล์เอกสาร คู่มือการดำเนินงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้กําหนดนโยบายสําคัญ ให้นักเรียนทุกระดับชั้น อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้ เพื่อเป็นการวางรากฐานในการเรียนรู้ โดยใน ปีงบประมาณ 2565 ได้ดําเนินงาน “ขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จ ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยกําหนด นโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” และเพื่อให้การดําเนินงาน จากนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ที่เป็น รูปธรรมชัดเจน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและสถานศึกษา สามารถดําเนินงาน ได้เป็นแนวทางเดียวกัน

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปี 2565 โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปี 2565 โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
  • การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  • คำถามน่ารู้กับหลักการใช้ภาษาไทย
  • เขียนอย่างไร ใช้ให้ถูก
  • หน่อเนื้อเชื้อไข ในวรรณคดีไทย
  • เทคนิคบันได ๖ ขั้นสู่ความสำเร็จในการอ่านจับใจความสำคัญ

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปี 2565 โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปี 2565 โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. ให้ความสำคัญ สร้างความตระหนัก และร่วมรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียนและครูทุกคนในโรงเรียน โดยประกาศเป็นนโยบายตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. จัดทำแผนงานหรือโครงการตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านปัจจัย วิธีการ และสื่อ/นวัตกรรมให้แก่โรงเรียน
เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จ

3. คัดกรองและวิเคราะห์ผลการคัดกรองการอ่านและการเขียนและจัดทำข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมให้เหมาะสมกับนักเรียน

4.นิเทศ กำกับ ติดตามและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอย่างใกล้ชิด

5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปี 2565 โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 6

ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น

1. เอาใจใส่ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด

2. ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียน

3. ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างใกล้ชิด

โรงเรียน

1. ให้ความสำคัญ สร้างความตระหนักและร่วมรับผิดชอบของครูทุกคนในโรงเรียนผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น โดยประกาศเป็นนโยบายตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. จัดทำแผนงานหรือโครงการตามบริบทและสภาพปัญหาของนักเรียน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ ทั้งในด้านปัจจัยวิธีการ และสื่อ/นวัตกรรมให้แก่ครูผู้สอน
เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนก้ารสอนและการซ่อมเสริมให้นักเรียนอ่านเขียนภาษาไทยได้ตามมาตรฐานของหลักสูตร

3. คัดกรองและวิเคราะห์ผลการคัดกรองการอ่านและการเขียน และจัดทำข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมให้เหมาะสมกับนักเรียน

4. นิเทศ กำกับ ติดตามและให้ความช่วยเหลือครูผู้สอนอย่างใกล้ชิด

5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย นโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปี 2565 โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 7

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่