ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2565 โดย สทศ.สพฐ.
ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2565 โดย สทศ.สพฐ.

ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2565 โดย สทศ.สพฐ.

คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฟื้นฐาน

ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ถือเป็นความสามารถพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้เรียนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนต่าง ๆ ของหลักสูตร และการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้เรียน ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้ความสำคัญกับความสามารถด้านการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับช่วงชั้นที่ 1 ของระดับประถมศึกษา (ป.1 -ป.3) โดยกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน ในปีการศึกษา 2558 เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ ในปัจจุบันเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (ตร.อัมพร พินะสา) ได้มอบนโยบายสำคัญให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามุ่งน้นพัฒนาให้ผู้เรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น” ดังนั้น สำนักทดสอบทางการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินคุณภาพทั้งในระดับชั้นเรียนและระดับชาติ จึงได้จัดทำโครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้น ในปีการศึกษา 2565

ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนตามความสมัครใจ และดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมา ให้กับนักเรียนทุกคน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับรู้ความสามารถในการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องของตนเองรวมทั้งครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีข้อมูลจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับความสามารถในการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องใช้ในการวางเผนเสริมจุดเด่นและพัฒนาจุดด้อยของผู้เรียนแต่ละคนต่อไป

สำหรับแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยประกอบไปด้วย เหตุผลและความสำคัญ วัตถุประสงค์ นิยามศัพท์เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ตารางการประเมิน การประกาศผลการประเมิน โครงสร้งและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการแปลความหมายของผลการประเมิน กรอบแนวคิดในการประเมินความสามารถด้านการอ่านการบริหารจัดการระดับศูนย์สอบ การบริหารจัดการของสถานศึกษา เอกสารธุรการ การรายงานผลการสอบเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการของศูนย์สอบ และสถานศึกษาสำนักทดสอบทางการศึกษา ขอขอบคุณ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการจัดสอบ โดยยีดแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผลการประเมินเป็นช้อมูลที่ถูกต้อง ตรงตามความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาความสามารถฟื้นฐานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล สถานศีกษา ศูนย์สอบ และสังกัดต่อไป

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2565 โดย สทศ.สพฐ.
ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2565 โดย สทศ.สพฐ.
ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2565 โดย สทศ.สพฐ. 9
ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2565 โดย สทศ.สพฐ. 10
ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2565 โดย สทศ.สพฐ. 11
ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2565 โดย สทศ.สพฐ. 12
ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2565 โดย สทศ.สพฐ. 13

กำหนดการบริหารจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2565 โดย สทศ.สพฐ. 14
ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2565 โดย สทศ.สพฐ. 15

ขอบคุณที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่