คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกระบวนการที่เน้นเกณฑ์มาตรฐาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และรายละเอียดประกอบ เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความขาดแคลนจำเป็น ในระดับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามคาดหวังว่า คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งและการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดต่อไป

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3

บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การขอจัดตั้งครุภัณฑ์ให้พิจารณาจากรายการครุภัณฑ์ที่กำหนดนี้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนจัดตั้งตามระดับที่เปิดสอน และเกณฑ์ควรมีตามขนาดโรงเรียนดังต่อไปนี้
1.1 ขนาดเล็ก นักเรียน 21 -120 คน (เลือกแบบ 1)
1.2. ขนาดกลาง นักเรียน 121 – 600 คน (เลือกแบบ 2)
1.3. ขนาดใหญ่ นักเรียน 601 – 1,500 คน (เลือกแบบ 3)
1.4. ขนาดใหญ่พิเศษ นักเรียน 1,501 คนขึ้นไป (เลือกแบบ 4)
โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 21 คนไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณค่าครุภัณได้ ยกเว้นโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ)

ดาวน์โหลดไฟล์

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568

1. รายการครุภัณฑ์ ปี 2568

2. คำชี้แจง พร้อมแบบฟอร์มครุภัณฑ์ (pdf)

3. แบบฟอร์มคำขอจัดตั้ง ค่าครุภัณฑ์ 2568 (Excel)

4. ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง ปี 2568

5. ตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข ปี 2568

6. คำชี้แจง พร้อมแบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง (pdf)

7. แบบฟอร์มคำขอตั้ง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (excel)

8. แบบฟอร์ม 12 ขอค่าขนส่งวัสดุ

9. แบบฟอร์มรายละเอียดการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

10. แบบฟอร์ม 13 แผนผังบริเวณก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ

11. แบบฟอร์ม 14 ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ

12. ตัวอย่าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทั่วไป

13. ตัวอย่าง ประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมทั่วไป

14. ตัวอย่าง แบบฟอร์ม 14 ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ

15. ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายละเอียดการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

16. ตัวอย่าง แบบฟอร์ม 13 แผนผังบริเวณก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ

17. แบบมาตรฐาน สำหรับตั้งงบประมาณปี2568

ลิงก์สำรอง

ที่มา : สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่