ดาวน์โหลด คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2565
ดาวน์โหลด คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2565

ดาวน์โหลด คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง และคุ้มครองในทุกมิติอย่างครบถ้วน เหมาะสม ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยคาดหวังให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีวิต สามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานิเทศ กำกับ ติดตาม และเร่งรัดให้เกิดการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน สำหรับด้านวิชาชีวิต หรือ “ทักษะชีวิต” เป็นความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคตในกรณีที่อาจจะประสบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในชีวิต จึงถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดทักษะชีวิตไว้ ๔ องค์ประกอบ คือ การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

เพื่อใช้ในการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและโรงเรียนทั่วประเทศนำไปใช้ในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ ) ดำเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิต

โดยได้จัดทำคู่มือการพัฒนาทักษะชีวิต คู่มือการพัฒนาครูต้นแบบการจัดกิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต เผยแพร่ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนและได้ติดตามผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการพัฒนาทักษะชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง

ในปีการศึกษา ๒๕’๖๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดกิจกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกครูต้นแบบการจัดกิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิตขึ้น

ดาวน์โหลด คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2565
ดาวน์โหลด คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2565
ดาวน์โหลด คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2565 3

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่