แนวทางเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
แนวทางเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 "2 เตรียม 2 ให้" เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษาปลอดภัย

แนวทางเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 “2 เตรียม 2 ให้” เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษาปลอดภัย

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือขอความร่วมมือส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกแห่ง แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด สร้างการรับรู้ แนวทางเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ “๒ เตรียม ๒ ให้” เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษาปลอดภัย รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แนวทางเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ “๒ เตรียม ๒ ให้” เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

๑. เตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า ประปา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ขจัดจุดเสี่ยง ไม่ให้มีจุดอันตรายในสถานศึกษา

๒. เตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอน สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ได้เรียนรู้สภาพแวดล้อม ในสถานศึกษา เรียนและอยู่อย่างไรให้ปลอดภัย ปลูกฝังความมีวินัย ตระหนักต่อความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม เมื่อคาดว่าจะมีเหตุ หรือเกิดความไม่ปลอดภัยจะใช้ระบบ MOE Safety Center ได้อย่างไร

๔. ให้ประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น หน่วยงานด้านการสาธารณสุข หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย และหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัย ฯลฯ เพื่อร่วมมือกัน สร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เช่น การใช้รถใช้ถนน การตรวจ คัดกรองสุขภาวะร่างกายและจิตใจ และการป้องกันตนเองจากโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น

แนวทางเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 "2 เตรียม 2 ให้" เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษาปลอดภัย
แนวทางเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 "2 เตรียม 2 ให้" เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษาปลอดภัย 2

ขอบคุณที่มา :: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | – สพฐ (obec.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่