หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว 18/2566) เริ่มใช้ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว 18/2566) เริ่มใช้ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว 18/2566) เริ่มใช้ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหลักเกณฑ์ และวิธีการ ย้ายข้าราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว 18/2566) เริ่มใช้ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครู 2566 ล่าสุด เกณฑ์ย้ายครู 2566 ย้ายครู 2567 รายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว 18/2566) เริ่มใช้ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗
๒. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

๓. ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือ อ.กคศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ดำเนินการย้ายรอบที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามปฏิหินที่ส่วนราซการกำหนดและหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ ต่อไปให้แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ กรณีมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่จากการพิจารณาย้ายดังกล่าว ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี นำตำแหน่งว่างที่เหลือนั้นไปใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หากยังมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่อีกและไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้พิจารณาใช้ตำแหน่งว่างดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม เช่น การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้การรับโอน เป็นต้น และให้ดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้สถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างนั้นมีข้าราชการครูพร้อมปฏิบัติหน้าที่ก่อนเปิดภาคเรียน

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คืออะไร

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มี 3 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 การย้ายกรณีปกติ คือ การย้ายตามคำร้องขอย้าย เพื่อดูแลบิดา มารดา หรือ เพื่อกลับภูมิลำเนา หรือเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส หรือการย้ายสับเปลี่ยน หรือการย้ายด้วยเหตุผลอื่น

กรณีที่ 2 การย้ายกรณีพิเศษ คือ การย้ายตามคำร้องขอย้าย เนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง หรือถูกคุกคามต่อชีวิต หรือเพื่อดูแลบิดา มารดา คู่สมรส บุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพสภาพ หรือเพื่อติดตามคู่สมรส

กรณีที่ 3 การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ คือ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือการย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา หรือการย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา

กรณีที่ ๑ การย้ายกรณีปกติ

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ไว้ดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้ขอย้าย
๑.๑ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู หรือเป็นผู้ที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยและได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูแล้วทั้งนี้ ผู้ขอย้ายต้องไม่ติดเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณต์และวิธีการสอบแข่งขันหรือคัตเลือก หรือเงื่อนไขการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กค.ศ. กำหนดหรือเงื่อนไขอื่นใดที่ ก.ค.ศ. หรือหน่วยงานอื่นกำหนด

๑.๒ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาปัจจุบัน ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย
กรณีที่ผู้ขอย้ายมีระยะเวลาปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาปัจจุบันไม่ครบ ๒๔ เดือน เนื่องจากสถานศึกษาเดิมถูกยุบ รวม หรือเลิก
อันเนื่องมาจากเหตุของทางราชการ ให้นำระยะเวลาการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเติมที่ ถูกยุบ รวม หรือเลิก และสถานศึกษาปัจจุบันมานับรวมกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย

๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา

สำหรับการย้ายสับเปลี่ยน นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๑ – ๑.๓ แล้ว ในวันที่ยื่นคำร้องขอย้ายต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ

๒. การกำหนดองค์ประกอบเพื่อใช้ในการพิจารณาย้าย

ในการพิจารณาย้ายกรณีปกติ ให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ

โดยมีองค์ประกอบเพื่อใช้ในการพิจารณาย้ายในข้อ ๘.๒.๑ ดังนี้

๒.๑ เหตุผลในการขอย้าย
๒.๒ สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุชัน
๒.๓ ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาปัจจุบัน
๒.๔ ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๒.๕ กรรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.๖ อายุราชการ
๒.๗ ผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับผู้เรียนและสถานศึกษาปัจจุบัน

๓. การยื่นคำร้องขอย้ายและรอบการพิจารณาย้าย เกณฑ์การย้ายครู 2565 กี่ปีย้ายได้

ให้มีการยื่นคำร้องขอย้ายปีละ ๒ รอบ ดังนี้

๓.๑ การยื่นคำร้องขอย้ายรอบที่ ๑ให้ยื่นภายในดือนมกราคม โดยในรอบการย้ายอาจพิจารณาย้ายมากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้ ทั้งนี้ การออกคำสั่งย้ายในแต่ละครั้ง ให้มีผลวันที่ ๑ พฤษภาคมของปีเดียวกัน และให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ดำเนินการออกคำสั่ง ภายใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ รับทราบมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี

๓.๒ การยื่นคำร้องขอย้ายรอบที่ ๒ ให้ยื่นภายในดือนกรกฏคม โดยในรอบการย้ายอาจพิจารณาย้ายมากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้ ทั้งนี้ การออกคำสั่งย้ายในแต่ละครั้ง ให้มีผลวันที่ ๑๕ ตุลาคมของปีเดียวกัน และให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ดำเนินการออกคำสั่ง ภายใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่รับทราบมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี

หากคำร้องขอย้ายตามข้อ ๓.๑ หรือข้อ ๓.๒ แล้วแต่กรณี ไมได้รับการพิจารณาอนุมัติหรือพ้นกำหนดการพิจารณาย้ายในแต่ละรอบ ให้ถือว่าคำร้องขอย้ายนั้นเป็นอันยกเลิก และหากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้ใดประสงค์จะขอย้ายให้ยื่นคำร้องขอย้ายใหม่

๔. การดำเนินการของสำนักงานคณะกรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการอื่น แล้วแต่กรณี

๔.๑ กำหนดปฏิทินการย้ายให้เป็นไปตามปฏิทินการบริหารงานบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการอื่น แล้วแต่กรณี กำหนด
๔.๒ กำหนดรายละเอียดตัวชี้ วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบข้อ ๒ และกำหนดแบบการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
ส่วนราชการอื่น แล้วแต่กรณี อาจพิจารณากำหนดองค์ประกอบเพื่อใช้ในการพิจารณาย้ายเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

เมื่อดำเนินการตามข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ แล้วให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการอื่น แล้วแต่กรณี แจ้งให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ทราบ และแจ้งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนการยื่นคำร้องขอย้ายด้วย

๔.๓ จัดทำระบบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางอเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การย้ายมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ในระยะเริ่มแชกหากระบบการย้ายทางอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ตามที่ปฏิบัติอยู่เดิมไปพลางก่อน

เกณฑ์การย้ายครู 2566 pdf

ขอบคุณที่มา :: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา – ก.ค.ศ., สำนักงาน ก.ค.ศ., ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, (otepc.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่