หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 30 เมษายน 2567 หมวด 4 การทำสัญญา การจัดส่งและการจัดเก็บนมโครงการ ข้อ 17 ข้อ 18 และข้อ 19 สรุปได้ว่า

กำหนดให้ หน่วยจัดซื้อ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำสัญญาเป็นหนังสือกับ อ.ส.ค. หรือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับมอบอำนาจจาก อ.ส.ค. ให้เสร็จอย่างน้อยภายใน 5 วันทำการก่อนเปิดภาคเรียน (สพฐ. กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567) โดยให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ยกเว้นหน่วยจัดซื้อซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน ให้ดำเนินการตามที่ส่วนราชการผู้กำกับดูแลกำหนด

ให้ใช้ราคากลางตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 นมพาสเจอร์ไรซ์ ถุงละ 6.89 บาท และนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง กล่องละ 8.13 บาท ซึ่งราคาเปลี่ยนแปลงได้ตามมติคณะรัฐมนตรี

การทำสัญญาให้จัดทำสัญญาเป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด โดยให้นำประกาศฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย โดยทำสัญญาเป็นรายปีการศึกษาหรือรายภาคเรียน ให้เด็กนักเรียนได้รับนมครบ 260 วัน และให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน

หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 5
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 6
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 7
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 8

ขั้นตอนการตรวจรับนมโรงเรียน ให้เป็นไปตามคู่มือนมโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่จัดทำไว้
https://url.in.th/nEUja

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่