สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

ด้วย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดําเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนปลายทาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนปลายทางที่ขาดแคลนครูสอนตรงสาขาวิชา และจําเป็นต้องใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) แต่ยังขาดแคลนอุปกรณ์จํานวนทั้งสิ้น 1,500 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนเป้าหมายซึ่งอยู่ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 1,263 โรงเรียน และสังกัดอื่น ๆ จํานวน 237 โรงเรียน และเพื่อให้การดําเนินการโครงการดังกล่าวมีความยั่งยืนและต่อเนื่อง พร้อมทั้งเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด

1. โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครูสอนตรงวิชาและมีความจําเป็นต้องใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) กรอกข้อมูลตามแบบสํารวจตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งนําข้อมูลดังกล่าว กรอกลงในแบบฟอร์มออนไลน์ตาม QR Code

2. หากโรงเรียนขนาดอื่นมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิทางไกลผ่าน ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ ตามความจําเป็นไปยังสํานักงานมูลนิธิ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นรายกรณี

ขั้นตอนการดำเนินการในการสำรวจและจัดส่งแบบสำรวจข้อมูล

  1. โรงเรียนดำเนินการสำรวจและกรอกข้อมูลออนไลน์ URL : https://forms.gle/f8uHRGkhkiKDw2v9A
    ตามแบบสำรวจข้อมูล
  2. โรงเรียนดำเนินการดาวน์โหลดแบบสำรวจ (ไฟล์ต้นฉบับ) URL : http://gg.gg/gj52c กรอกข้อมูลและจัดส่ง ต้นฉบับไปยังหน่วยงานต้นสังกัด
  3. หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมแบบสำรวจ (ต้นฉบับไฟล์ .pdf) และกลั่นกรองข้อมูลก่อนส่งผลการสำรวจกลับมายัง  มูลนิธิ ฯ ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563
สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 2

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูล

กรุณาติดต่อ
          กลุ่มงานสารสนเทศ
          มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
           เลขที่ 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
           กรุงเทพมหานคร 10100
           โทรศัพท์ 02 282 6734 ต่อ 133 , 095 784 6797
           E-mail : itgroup.dlf@gmail.com

2 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่