หน้าแรก สอบครู ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด กศน. พ.ศ.2563 รายงานตัววันที่ 21 กันยายน 2563

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด กศน. พ.ศ.2563 รายงานตัววันที่ 21 กันยายน 2563

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด กศน. พ.ศ.2563 รายงานตัววันที่ 21 กันยายน 2563

1982
0
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด กศน. พ.ศ.2563 รายงานตัววันที่ 21 กันยายน 2563
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด กศน. พ.ศ.2563 รายงานตัววันที่ 21 กันยายน 2563

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด กศน. พ.ศ.2563 รายงานตัววันที่ 21 กันยายน 2563 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงาน กศน. พ.ศ. 2563

1. การบรรจุและแต่งตั้ง โดยเรียกตามลําดับที่ที่คัดเลือกได้ในแต่ละหน่วย/กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกให้ครบตามจํานวนตําแหน่งว่างที่ประกาศไว้ โดยไม่มีการขึ้นบัญชี

2. ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลําดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในแต่กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 07.30- 08.30 น. ณ ห้อง The Deck 2 ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งในวัน เวลาและ สถานที่ที่กําหนด หรือสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง จะเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกในลําดับสํารองลําดับถัดไป จนกว่าจะครบจํานวนตามตําแหน่งว่างที่ประกาศไว้

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด กศน. พ.ศ.2563
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด กศน. พ.ศ.2563
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด กศน. พ.ศ.2563
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด กศน. พ.ศ.2563
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด กศน. พ.ศ.2563
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด กศน. พ.ศ.2563

ดาวน์โหลดประกาศผลสอบ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here