ด่วนที่สุด การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2
ด่วนที่สุด การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2

ด่วนที่สุด การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 672 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 ตามหนังสือที่ อ้างถึง ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕’๖๕ จำนวน ๑,๖๖๑ ราย ให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่โครงการกำหนด รอบที่ ๒ จำนวน ๘๖ ราย เพื่อใช้ในการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษาดำเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ตามหนังสือที่ อ้างถึง 6 และรายงานผลการคัดเลือกไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานทาง E – mail : bunju1@hotmail.com ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ขอให้ลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ. ๑๖)ว่า “ครูพัฒนาท้องถิ่นปี พศ. ๒๕๖๕ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี”

ด่วนที่สุด การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2
ด่วนที่สุด การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 5
ด่วนที่สุด การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2
ด่วนที่สุด การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 6
ด่วนที่สุด การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 7
ด่วนที่สุด การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 8

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.
https://personnel.obec.go.th/home/archives/53933

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่