กำหนดการการสำรวจแววความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
กำหนดการการสำรวจแววความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

กำหนดการการสำรวจแววความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

เรื่อง การสำรวจแววความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติการสำรวจแววความสามารถพิเศษฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี (พศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) การพัฒนาและเสริมสร้างศัยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเต็นที่ ๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานในโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงกำหนดแนวปฏิบัติการสำร่วจแวว
ความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดของท่าน ดำเนินการสำรวจแววความสามารถพิเศษนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ด้วยระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดการการสำรวจแววความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
กำหนดการการสำรวจแววความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ 6

กำหนดการการสำรวจแววความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

กำหนดการการสำรวจแววความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
กำหนดการการสำรวจแววความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ 7
กำหนดการการสำรวจแววความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
กำหนดการการสำรวจแววความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ 8
กำหนดการการสำรวจแววความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
กำหนดการการสำรวจแววความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ 9
กำหนดการการสำรวจแววความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
กำหนดการการสำรวจแววความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ 10

วิธีการดึงข้อมูลสำรวจแววฯ ของปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2566)

ระบบเขตพื้นที่ 1. login เข้าระบบ

หลังคำว่า area ที่ลิงก์ Url ระบบเขตพื้นที่ ให้เติม 66
https://mi-test.obec.go.th/area/index.php 00
https://mi-test.obec.go.th/area66/index.php

ระบบโรงเรียน 1. login เข้าระบบ

หลังคำว่า school ที่ลิงก์ Url ระบบโรงเรียน ให้เติม 66
https://mi-test.obec.go.th/school/index.php
https://mi-test.obec.go.th/school66/index.php

ระบบครู 1. login เข้าระบบ

หลังคำว่า teacher ที่ลิงก์ Url ระบบครู ให้เติม 66
https://mi-test.obec.go.th/teacher/index.php
https://mi-test.obec.go.th/teacher66/index.php

ระบบนักเรียน 1. login เข้าระบบ

หลังคำว่า teacher ที่ลิงก์ Url ระบบนักเรียน ให้เติม 66
https://mi-test.obec.go.th/student/login.php
https://mi-test.obec.go.th/student66/login.php

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่