การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัด กศน.
การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัด กศน.

การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัด กศน.

การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัด กศน.
การเปลี่ยนพื้นที่ ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัด กศน.

ตามที่ สํานักงาน กศน.จังหวัดต่าง ๆ แจ้งว่า พนักงานราชการในสังกัดมีความประสงค์ขอเปลี่ยน พื้นที่ปฏิบัติงาน ด้วยมีเหตุผลความจําเป็น ตามคําร้องขอของตนเอง ซึ่งหน่วยงานของท่านพิจารณาแล้วยินดีและ ไม่ขัดข้อง นั้น

สํานักงาน กศน.พิจารณาแล้ว เพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ จึงเห็นชอบให้พนักงานราชการในสังกัดเปลี่ยนพื้นที่ ปฏิบัติงานได้ตามคําร้องขอของตนเอง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และให้หน่วยงานดําเนินการดังนี้

๑. แจ้งให้พนักงานราชการในสังกัดทราบ เพื่อไปรายงานตัว/ทําสัญญาจ้าง พร้อมปฏิบัติงาน พื้นที่ใหม่ตามวันที่กําหนด

๒. ประสานหน่วยงานปลายทางทราบ และทําหนังสือส่งตัวพนักงานราชการพร้อมสรุปวันลา และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. แจ้งให้สํานักงาน กศน. ทราบ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากที่พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน นอกพื้นที่กําหนดในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๔. บันทึกข้อมูลพนักงานราชการในระบบ DPIS ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัด กศน. 5
การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัด กศน. 6
การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัด กศน. 7

ขอบคุณที่มา : เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด กศน.

บทความก่อนหน้านี้เปิดเงื่อนไข “คนละครึ่ง” เฟส 2 เปิดให้ลงทะเบียน 16 ธันวาคม 2563 นี้ จำนวน 5 ล้านสิทธิ์
บทความถัดไปขอเชิญนร.มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ครูคือผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของลูกศิษย์”ส่งผลงานวันนี้- 13 มกราคม 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่