การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ว34/2565
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ว34/2565

มาแล้ว!! การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ว34/2565 ให้ กศจ. พิจารณาย้ายโดยไม่ต้องรอเสนอให้ อกศจ. พิจารณากลั่นกรองการย้ายก่อนเสนอ กศจ. แต่อย่างใด

ว34/2565 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑-๕ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ได้กำหนดให้การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องเสนอให้ อกศจ. กลั่นกรองการย้ายก่อนเสนอ กศจ. พิจารณา ซึ่งปัจจุบัน อกศจ. ชุดเดิมครบวาระ และอยู่ระหว่างการแต่งตั้ง อกศจ. ชุดใหม่ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งขณะนี้ยังแต่งตั้งได้ไม่ครบทุกจังหวัดส่งผลให้ กศจ. ที่ยังไม่มี อกศจ.ไม่สามารถพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดได้ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีมติให้พิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

๑. กรณีคณะกรรมการชับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ยังไม่ได้แต่ง อกศจ. ให้ กศจ. พิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารและตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดได้ โดยไม่ต้องรอเสนอให้ อกศจ. พิจารณากลั่นกรองการย้ายก่อนเสนอ กศจ. แต่อย่างใด

๒. กรณีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคได้แต่งตั้ง อกศจ. ไว้แล้ว ต่อมามีเหตุที่ทำให้ อกศจ. ไม่สามารถประชุมได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ กศจ.พิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดได้ โดยไม่ต้องเสนอให้ อกศจ. พิจารณากลั่นกรองการย้ายก่อนเสนอ กศจ. แต่อย่างใด

อนึ่ง กรณีที่ กศจ. ได้พิจารณาย้ายข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปก่อนแจ้งหนังสือนี้แล้วให้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามมติ ก.ค.ศ. ดังกล่าวข้างต้น

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ว34/2565
มาแล้ว!! การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ว34/2565

สรุปเกณฑ์ย้ายครูเกณฑ์ใหม่

ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอย้ายครู แบบใหม่

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่