ด่วนที่สุด เรื่อง การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด่วนที่สุด เรื่อง การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด่วนที่สุด เรื่อง การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3083 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300 ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2564เรื่อง การขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังนี้

ด่วนที่สุด เรื่อง การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด่วนที่สุด เรื่อง การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวงการคลังได้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกประมาณ โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่ต้องการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณยื่นคำขอไปที่กรมบัญชีกลางตามแนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ โดยกำหนดให้ส่วนราชการยื่นหนังสือขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณอย่างช้าไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนเริ่มจ้าง นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกำหนด ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รวบรวมและจัดทำข้อมูลการขออนุมัติจ้างลูกจ้าง โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พศ. 2565 ของสถานศึกษาในสังกัดที่ประสงค์จะจ้างลูกจ้างดังกล่าวเป็นภาพรวมเขต และจัดส่งข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เพื่อดำเนินการขออนุมัติกรมบัญชีกลางต่อไป กรณีการจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่งและวุฒิการศึกษา ขอให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการจ้างโดยสรุปเป็นภาพรวมรายตำแหน่งด้วย ทั้งนี้ ได้รับการประสานจากกรมบัญชีกลางว่าการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวไม่นับรวมการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การจ้างจากเงินอุดหนุนรายหัว และการจ้างครูชาวต่างชาติ

อนึ่ง การกำหนดตำแหน่งและเงื่อนไขการจ้าง กรณีเป็นงานในหน้าที่ตำแหน่งข้าราชการให้ใช้ชื่อตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเหมือนตำแหน่งข้าราชการ และกรณีเป็นงานในหน้าที่ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ ให้ใช้ชื่อตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเหมือนตำแหน่งลูกจ้างประจำ โดยอนุโลมและจะต้องมีงบประมาณเพียงพอเพื่อรองรับการจ่ายเงินสมทบการประกันสังคมในฐานะนายจ้าง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ : >>> การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

ขอบคุณที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทความก่อนหน้านี้แจกฟรี!! คลังแบบฝึกหัด ใบงาน สำหรับครู ชั้น ป.1 ดาวน์โหลดฟรี เครดิต เพจช่วยครูคิด คิดช่วยครู
บทความถัดไปสพฐ.คาด นร.ต้องเรียนออนไลน์ตลอดภาคเรียนที่ 1
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่