สกศ.ชวนส่งผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา ในงานประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
สกศ.ชวนส่งผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา ในงานประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

สกศ.ชวนส่งผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา ในงานประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

สกศ.ชวนส่งผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา ในงานประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
สกศ.ชวนส่งผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา ในงานประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดโครงการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และการยกย่องส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่นักวิจัยในการสร้างผลงานที่มีคุณค่า

ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนการใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและแบบปฏิบัติที่ดีทางการศึกษาที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยทางนวัตกรรมการศึกษาที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สอดคล้องตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ที่มีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การส่งผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกให้นำเสนอ ในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินงานโครงการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัย ทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และยกย่องส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่นักวิจัย ในการสร้างผลงานที่มีคุณค่า ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนการใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและ แบบปฏิบัติที่ดีทางการศึกษาที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ที่มีเป้าประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ

จึงขอประกาศเปิดรับสมัครให้ผู้สนใจส่งผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อรับการคัดเลือกในการประชุมทางวิชาการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการเสนอผลงานวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ http://www.onec.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เลขที่ ๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๑๓๓๐ ๑๓๑๕ และ ๑๓๑๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปฏิทินการส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอ

บัดนี้ – วันที่ 21 เมษายน 2564ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
วันที่ 21 เมษายน 2564ปิดการรับสมัคร
วันที่ 23 เมษายน 2564ตรวจสอบรายชื่อผลงานวิจัยทั้งหมดที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ http://www.onec.go.th
วันที่ 11 มิถุนายน 2564ประกาศผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการฯ และผลงานที่ได้รับคะแนนคุณภาพของงานวิจัยสูงสุด ลำดับที่ 1-3 ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่ http://www.onec.go.th
วันที่ 18 มิถุนายน 2564ประกาศงานวิจัยที่ได้รับการตัดสินเป็นผลงานวิจัยดีเด่น ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่ http://www.onec.go.th
วันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2564จัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

ดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงเปิดรับสมัครผู้สนใจส่งผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21  เมษายน ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดการเสนอผลงานวิจัยได้ที่ www.onec.go.th   โทร.0-2668-7123 ต่อ 1330 , 1315 และ1313

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่