อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร วิทยาการคำนวณ: สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding รุ่นที่ 4 รับเกียรติบัตร โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร วิทยาการคำนวณ: สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding รุ่นที่ 4 รับเกียรติบัตร โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร วิทยาการคำนวณ: สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding รุ่นที่ 4 รับเกียรติบัตร โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร วิทยาการคำนวณ: สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding รุ่นที่ 4 รับเกียรติบัตร โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาการคำนวณ: สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding

วิทยาการคำนวณ: สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก (Coding Computing Science: Exploring the Curriculum and First Steps in Coding)

เกี่ยวกับรายวิชา

เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก ทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ การพัฒนาประเทศ การมีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมและปลอดภัย รวมถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ได้ประโยชน์สูงสุดจึงเป็นทักษะที่มีคุณค่ามหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังของประเทศในอนาคต สำหรับวิชาวิทยาการคำนวณ : สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding จะมีเนื้อหาจะมุ่งเน้นความรู้และทักษะทางวิทยาการคำนวณ ความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการพัฒนาตนเองในการเขียนโปรแกรมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง

บทที่ 1 โลกดิจิทัล

1. เทคโนโลยีดิจิทัล

2. ข้อมูลดิจิทัล

3. คอมพิวเตอร์

4. เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงาน

บทที่ 2 วิทยาการคำนวณ

1. รู้จักหลักสูตรวิทยาการคำนวณ

2. ตัวชี้วัดด้านแนวคิดเชิงคำนวณ

3. ตัวชี้วัดด้านการเขียนโปรแกรม

4. ตัวชี้วัดด้านอื่น ๆ และภาพรวมความรู้และทักษะทางดิจิทัล

บทที่ 3 แนวคิดเชิงคำนวณ

1. การแก้ปัญหาและแนวคิดเชิงคำนวณ

2. แนวคิดเชิงคำนวณ Algorithm Design

3. แนวคิดเชิงคำนวณ Decomposition

4. แนวคิดเชิงคำนวณ Pattern Recognition

5. แนวคิดเชิงคำนวณ Abstraction

บทที่ 4 ก้าวแรก Coding

1. การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

2. ไวยากรณ์และลำดับการทำงาน

3. ตัวแปรและตัวดำเนินการ

4. เหตุการณ์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของความรู้และทักษะทางวิทยาการคำนวณต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง

2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร วิทยาการคำนวณ: สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding รุ่นที่ 4 รับเกียรติบัตร โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร วิทยาการคำนวณ: สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding รุ่นที่ 4 รับเกียรติบัตร โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3

ขอบคุณที่มา :: https://mooc.chula.ac.th/

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่