ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2567 ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก แก้ไขได้
ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2567 ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2567 ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก แก้ไขได้

ครูอาชีพแนะนำดาวน์โหลดไฟล์ฟรี โครงการ พร้อมรายงานสรุปผลการประเมินกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2567 ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก แก้ไขได้ ดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

หลักการและเหตุผล

ครู คือปูชนียบุคคลทีไม่มีคำว่าเกษียณอยู่ในหัวใจของศิษย์ การศึกษาเล่าเรียนวิชาใดสาขาใดก็ตาม จะประสบความสำเร็จได้ต้องมี “ครู” เป็นผู้ให้การอบรม แนะนำสั่งสอนเป็นผู้ให้ในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้เป็น“ ศิษย์” ดังนั้น ครูจึงเป็นผู้มีพระคุณรองลงมาจากบิดามารดาเป็นผู้ซึ่งขจัดอวิชา การตอบแทนพระคุณครู นอกจากการแสดงความเคารพนบนอบ ด้วยการกราบไหว้ และปฏิบัติตามคำสั่งสอนแล้ว สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ศิษย์ได้แสดงความระลึกถึงพระคุณครูได้อีกทางสิ่งหนึ่ง คือ การจัดพิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู เป็นประเพณีที่คนไทยได้สืบทอดกันมาช้านาน นับว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามที่ควรอนุรักษ์และเสริมสร้างความตระหนักให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้รำลึกถึงครู อาจารย์ ที่ได้ให้การอบรม สั่งสอน อีกทั้งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา พิธีไหว้ครู ถือเป็นประเพณี และวัฒนธรรมประจำชาติ ที่แสดงออกเป็นรูปธรรมแสดงถึงลักษณะนิสัยและจิตใจของคนในชาติว่า เป็นผู้ที่มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ เป็นกิจกรรมอันดีงามที่ประพฤติปฏิบัติ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ทั้งที่มีชีวิตอยู่และผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีอันดีงาม
2.2 เพื่อสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา
2.3 เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้ศิษย์ยึดมั่นในคำสั่งสอนของครู ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
2.4 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
2.5 เพื่อให้นักเรียนได้ผ่านพิธีการตามขั้นตอนการศึกษาวิชาศิลปะพิธีไหว้ครูเป็นพิธี

เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม

3.2 เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความสำนึกถึงความดีงามของครู

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2567 ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์รายงาน

ขอบคุณที่มา สื่อการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา By Teacher Bew

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่