ประกาศการคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศการคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศการคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศการคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 4

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

รางวัลพระพฤหัสบดี เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา รวมทั้งผู้มีคุณูปการ ที่ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ตลอดจนผู้เรียนและผู้ปกครอง จนเป็นที่ประจักษ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา รวมทั้งผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของรางวัล

แบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย
1 ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
-กลุ่มครู และคณาจารย์
-กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
-กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา
2 ประเภทผู้มีคุณูปการ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
-กลุ่มบุคคล
-กลุ่มหน่วยงาน

ระดับและจำนวนรางวัล

ระดับรางวัล แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประเทศและระดับจังหวัด แต่ละระดับมีจำนวนรางวัล
และ/หรือกียรติบัตร ตามตารางที่ ๑ แนบท้ายประกาศฉบับนี้

คุณสมบัติทั่วไป และลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับรางวัล

คุณสมบัติทั่วไป

ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ตามข้อ๓.๑.๑ ข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นครู คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาที่ประจำการ
(๒) ไม่เคยได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ หรือถ้าเคยได้รับรางวัลดังกล่าว ต้องเว้นระยะเวลานับจากวันที่ได้รับรางวัลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๕.๑.๒ ประเภทผู้มีคุณูปการ ตามข้อ ๓.๒ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กลุ่มบุคคลตามข้อ ๓.๒.๑ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑.๑) เป็นบุคคลทั่วไป นอกเหนือจากบุคคลตามข้อ ๕.๑.๑ (๑)
(๑.๒) ไม่เคยได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ หรือถ้าเคยได้รับรางวัลดังกล่าว ต้องเว้นระยะเวลานับจากวันที่ได้รับรางวัลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
(๒) กลุ่มหน่วยงานตามข้อ ๓.๒.๒ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๒.๑) เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๒.๒) ไม่เคยได้รับรางวัลพระพฤหัสบตี รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ หรือถ้าเคยได้รับรางวัลดังกล่าว ต้องเว้นระยะเวลานับจากวันที่ได้รับรางวัลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

ลักษณะต้องห้าม

ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ตามข้อ๓.๑.๑ ข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หรือสำนักงาน สกสค. จังหวัด
(๒) เป็นผู้มียอดค้างชำระโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. (หนี้ไตรมาส)
(๓) เป็นผู้ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. หรือ ช.พ.ส
(๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
(๕) ต้องโทษคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้จำคุก แม้ศาลจะพิจารณาให้รอลงอาญา เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๗) เป็นบุคคลล้มละลายหรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่ถึง ๕ ปี

ประเภทผู้มีคุณูปการ กลุ่มบุคคล ตามข้อ ๓.๒.๑
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หรือสำนักงาน สกสค. จังหวัด
(๒) เป็นผู้มียอดค้างชำระโครงการสวัสดิการเงินกู้ ข.พ.ค. และ ช.พ.ส. (หนี้ไตรมาส)
(๓) เป็นผู้ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. หรือ ช.พ.ส
(๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
(๕) ต้องโทษคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้จำคุก แม้ศาลจะพิจารณาให้รอลงอาญา เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
(๖) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่ถึง ๕ ปี
ประเภทผู้มีคุณูปการ กลุ่มหน่วยงาน ตามข้อ ๓.๒.๒
(๑) เป็นส่วนงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
(๒) เป็นหน่วยงานที่มีคำสั่งศาลให้เป็นหน่วยงานล้มละลาย
(๓) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจการมีวัตถุประสงค์ขัดต่อกฎหมาย
(๔) มีการดำเนินที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรืออาจเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ
(๕)ให้หรือปล่อยให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ตัวแทนของหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินกิจการของหน่วยงาน

ระยะเวลาและสถานที่ในการยื่นใบสมัครหรือการเสนอชื่อ พร้อมผลงาน

ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก บุคคลหรือหน่วยงานต้นสังกัด ที่มีความประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคลในสังกัด ที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัล ให้ยื่นใบสมัคร หรือใบเสนอรายชื่อผู้มีคุณูปการ พร้อมผลงาน ได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัด ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและใบเสนอชื่อได้จากเว็บไซค์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่ www.otep.go.th หรือเว็บไซต์ของสำนักงาน สกสค. จังหวัด
เอกสารผลงานประกอบการสมัครหรือการเสนอชื่อ เพื่อรับรางวัลต้องจัดทำเป็นรูปเล่มด้วยหน้ากระดาษ A๔ โดยพิมพ์ด้วยอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ pt จำนวน ๕ ถึง ๓๐ หน้า (ไม่รวมปกหน้า ปกหลัง และภาคผนวก) จำนวน ๑ เล่ม พร้อมสำเนาจำนวน ๔ เล่ม

การประกาศผลการคัดเลือก

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะประกาศผลการคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และสำนักงาน สกสค. จังหวัด รวมทั้งทางเว็บไซต์ที่ www.otep.go.th ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ถือเป็นอันสิ้นสุด

ประกาศการคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 5
ประกาศการคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 6

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

ขอบคุณที่มา :  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่