มาแล้ว โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567
มาแล้ว โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567

มาแล้ว โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567

แจ้ง Roadmap ของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5
ปีการศึกษา 2567
สำหรับสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน
และน้องๆ นักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ที่สนใจติดตามโครงการ
รอติดตามข้อมูล ประกาศ กสศ. เร็วๆ นี้

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และเพิ่มโอกาสให้นักเรียนจากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนที่สุดร้อยละ 20 แรกของประเทศ ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ (learning access & learning outcome) และกลับไปเพิ่มโอกาสให้นักเรียนในชุมชนบ้านเกิดตนเองเพื่อลดวงจรความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

  1. ผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนในชุมชนพื้นที่ห่างไกลจำนวน 5 รุ่น ๆ ละ 300 คน (1,500 คน)
  2. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาครู กับหน่วยงานที่ใช้ครูตั้งแต่ต้นทาง
  3. ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับลักษณะงาน และตามบริบทของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกล และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

เป้าหมายของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

  1. สนับสนุนนักเรียนในท้องถิ่นที่มีผลการเรียนดีและรักเป็นครูได้เรียนครูจนจบและกลับไปทำงานในท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองได้
  2. ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล โดยมีการฝึกสอนร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนและชุมชนที่จะต้องไปทำงานจริงตั้งแต่เป็นนักศึกษา
  3. มีการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและสังคมแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ก่อนเข้าเรียน
  4. ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะสำคัญเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนรักถิ่นฐานบ้านเกิด ร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่น

ทุนการศึกษาที่จะได้รับ 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่เกิน 30,000 บาท/คน/ปี

2. ค่าที่พัก  ไม่เกิน 2,000 บาท/คน/เดือน

3. ค่าครองชีพ ไม่เกิน 6,000 บาท/คน/เดือน

4. ค่าตำราและอุปกรณืการเรียน  ไม่เกิน 2,000 บาท/คน/เดือน

มาแล้ว โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567 2

ติดตามได้ที่ :: Facebook ครูรัก(ษ์)ถิ่น เว็บไซต์ :: กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา | กสศ. (eef.or.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่