หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร How to วิธีการพัฒนาและรู้จักตนเอง เข้าใจเป้าหมายในชีวิต โดย Starfish Labz

เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร How to วิธีการพัฒนาและรู้จักตนเอง เข้าใจเป้าหมายในชีวิต โดย Starfish Labz

192
0
เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร How to วิธีการพัฒนาและรู้จักตนเอง เข้าใจเป้าหมายในชีวิต โดย Starfish Labz
เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร How to วิธีการพัฒนาและรู้จักตนเอง เข้าใจเป้าหมายในชีวิต โดย Starfish Labz

ขอเชิญเรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร How to วิธีการพัฒนาและรู้จักตนเอง เข้าใจเป้าหมายในชีวิต โดย Starfish Labz

ครูอาชีพดอทคอม ขอเชิญชวนคุณครูทุกท่าน มาเรียนรู้ออนไลน์ พัฒนาตนเอง กับ Starfish Labz หลักสูตร How to วิธีการพัฒนาและรู้จักตนเอง ทั้ง 8 ประการได้แก่

1. บุคลิกภาพ คือ  ลักษณะและคุณสมบัติทั้งร่างกายและจิตใจ ได้แก่  รูปร่าง  หน้าตา  กิริยา  การแสดงออก  อารมณ์  น้ำเสียง  การพูดจา  ไหวพริบ  ความเชื่อมั่น  รวมทั้งรู้จักทักษะ  ความสามารถพิเศษ  ความถนัดที่แท้จริง   ทัศนคติ  และค่านิยมของตนเองด้วย

การค้นพบตนเองในด้านนี้มีวิธีการมากมาย   วิธีง่ายที่ไม่เสียเวลามาก  ได้แก่  การทำแบบทดสอบต่าง ๆ ซึ่งจะมีแบบทดสอบความสนใจ  ความถนัด  ค่านิยม  บุคลิกภาพ  ฯลฯ

2.  ความชอบหรือความสนใจ ในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง  เราควรนำเอาผลการสำรวจในด้านต่าง ๆ   มาประมวลเพื่อประกอบการพิจารณา  เช่น  มีบุคลิกภาพแบบใด  ความสามารถด้านใด  ชอบทำกิจกรรมอะไร  สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราพิจารณาตนเองได้ว่าเราควรประกอบอาชีพอะไร  ซึ่งหากเลือกอาชีพใดได้ตรงกับคุณสมบัติของตัวเองแล้ว  จะทำให้ประกอบอาชีพนั้นอย่างมีความสุข  มีผลงานที่มีประสิทธิภาพน่าพอใจ  คนแต่ละคนมีความชอบและความสนใจที่แตกต่างกัน  ความสนใจนี้จะสังเกตได้จากการที่นักเรียนชอบทำกิจกรรมใดอยู่เสมอ ๆ  หรือบ่อย  ๆ  กว่ากิจกรรมอื่น

3.  ความถนัด การที่บุคคลจะวางแผนในอนาคตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับตัวเองได้นั้น   สิ่งหนึ่ง ที่เป็นปัจจัยสำคัญ  คือบุคคลต้องรู้จักความถนัดของตนเอง  ทุกคนมีความถนัดในแต่ละด้านแตกต่างกันไป   เมื่อเราทำสิ่งใดได้ดีก็จะทำให้เรามีความสุข   และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง  การรู้จักจุดด้อยของตัวเองจะช่วยให้เราพัฒนาได้ถูกต้อง  และเรียนรู้ที่จะปรับปรุงด้านที่ไม่ถนัด  ความถนัดและความสนใจมักเป็นสิ่งที่คู่กันไป  ความถนัดนี้อาจสังเกตได้จากการที่บุคคลทำกิจกรรมใดหรือสิ่งใดแล้วทำได้ดี   คล่องแคล่ว   ทำแล้วประสบความสำเร็จ

4.  สติปัญญาและความสามารถ การที่จะดูว่าสติปัญญาหรือความสามารถดีไม่ดี  อาจดูได้จากระดับคะแนนหรือผลการเรียนที่ผ่านมาในสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนดูว่าในแต่ละวิชาที่สอบไปแล้วได้ระดับคะแนนหรือผลการเรียนเป็นอย่างไร   ถ้าได้ระดับการเรียนหรือผลการเรียนในวิชานั้นสูง   ก็แสดงว่าระดับสติปัญญาหรือความสามารถในการเรียนวิชานั้นสูง   แต่ถ้าระดับคะแนนหรือผลการเรียนในวิชานั้นต่ำ  ก็แสดงว่าสติปัญญาหรือความสามารถในการเรียนวิชานั้นต่ำ

ส่วนหนึ่งที่เราควรรู้คือ   รู้ว่าตนเองมีความสามารถด้านใดบ้าง   เพราะสิ่งนี้จะช่วยทำให้เรา  เลือกแนวทางเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด  เราควรคำนึงว่าเราไม่จำเป็นต้องเก่งในด้านที่เหมือนกับคนอื่น  เพียงแต่มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว   แต่เชี่ยวชาญในทักษะด้านนั้น ๆ  มากก็เพียงพอแล้ว

5.  เป้าหมายในชีวิต ควรตั้งเป้าหมายในอนาคตว่า  ต้องการประกอบอาชีพใด  เพื่อจะได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับอาชีพที่นักเรียนสนใจ  มีความถนัดและสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตน  นักเรียนควรใส่ใจที่จะวางเป้าหมายให้กับชีวิตตนเอง  ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสาขาวิชาเรียน  การเลือกอาชีพ   ส่วนใหญ่จะเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด  เรียนตามเพื่อน   ตามความนิยมของสังคม  สิ่งเหล่านี้ทำให้เราไม่ทราบว่า  จะทำอย่างไรกับอนาคตตนเอง  การวางแผนชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ   เราควรรู้ว่าตนเองต้องการทำอะไรกับชีวิตตนเอง   จะไปที่ไหนและไปอย่างไร   ทั้งนี้การวางแผนชีวิตต้องอยู่บนรากฐานของความเป็นจริงของแต่ละบุคคลด้วย

6.  สภาพทางเศรษฐกิจและครอบครัว พิจารณาว่าฐานะทางบ้านเป็นอย่างไร  พอที่จะส่งเสียให้ศึกษาต่อได้เพียงใด  เพราะการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปนั้น  บางสาขาวิชาจำเป็นต้องใช้ทุนในการศึกษามาก  แต่บางสาขาวิชาอาจใช้เวลาในการศึกษาระยะสั้น ๆ  ใช้ทุนในการศึกษาไม่มาก  ทั้งนี้แล้วแต่สถานศึกษาหรือสาขาวิชาที่เลือกเรียน

7.  ค่านิยม การที่บุคคลจะวางแผนอนาคตได้อย่างถูกต้องกับเหมาะสมกับตนเองได้นั้น  สิ่งหนึ่ง ที่เป็นปัจจัยสำคัญมากก็คือ   ต้องรู้ค่านิยมในงานที่ตนยึดไว้เป็นหลักสำคัญ  ค่านิยมในตนเองมีผลต่อการเลือกแนวทางต่าง ๆ  ในชีวิตของเราเสมอ   การสำรวจค่านิยมในงาน  จะช่วยชี้นำไปสู่อาชีพที่ตรงกับความต้องการของเรา  มี่โอกาสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสูง   แต่ทั้งนี้เราควรนำคุณสมบัติในด้านอื่น ๆ  มาปาระกอบกับค่านิยมของตนเองด้วย  เพื่อช่วยให้การพิจารณาอาชีพที่เราควรเลือกทำเมื่อจะไปประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย

8.  รูปร่างและลักษณะของร่างกาย สถานศึกษาหลายแห่งกำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับรูปร่าง  และลักษณะของทางร่างกายไว้ด้วย  เช่น  สถานศึกษาด้านทหาร  ตำรวจ  พลศึกษา  จะต้องเป็นคนที่มีสุขภาพดี  คือ  มีร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง  (มีส่วนสูง  สัมพันธ์กับน้ำหนัก)  มีลักษณะสมชาย   และต้องไม่พิการทางสายตา  เป็นต้น

การรู้จักตัวตนที่เป็นตัวเราจริงๆ รู้ว่าเราเป็นใครและอยากทำอะไร ก็จะส่งผลให้เรามีความมั่นใจ พร้อมค้นหาวิธีพัฒนาตนเองและเข้าใจเป้าหมายในชีวิตของเรามากขึ้น มาเรียนรู้กันในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ

รายละเอียดคอร์ส

การรู้จักและเข้าใจตัวเองเป็นหนึ่งความสามารถพื้นฐานของความฉลาดทางอารมณ์ และยังเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการกำหนดเป้าหมายชีวิต ย่อมทำให้เราพร้อมที่จะเรียนรู้และเข้าใจยอมรับผู้อื่น นอกจากจะทำให้รู้ว่าเราเป็นใครแล้ว ยังทำให้เรารับรู้ว่าต้องการอะไรและได้รู้วิธีการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ การเป็นคนที่รู้จักตัวเองเป็นเรื่องที่น่าสนใจ แค่ต้องยอมรับอดีตและมองอนาคต มันจะช่วยให้เราเลือกทางเดินที่เหมาะสมสำหรับตัวเอง ซึ่งจะทำให้เรามีความสุขและพึงพอใจในตัวเองมากขึ้น

บทเรียนในคอร์ส

รู้จักตัวเอง จะต้องรู้อะไรบ้าง?

จุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดจากการค้นหาตนเองให้เจอ เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าใจตนเอง ค้นพบในสิ่งที่อยากจะเป็น เมื่อนั้นเป้าหมายของเราจะยิ่งใหญ่จนไม่เหลือพื้นที่ให้เกิดความกลัวอีกเลย พบกับ  7 ขั้นตอนที่จะช่วยให้เรา “รู้จัก และเข้าใจตัวเอง”

ตัวอย่างกิจกรรมที่วัยรุ่นสามารถออกไปค้นหาตัวเองได้

การค้นหาตัวเองของวัยรุ่น สิ่งสำคัญที่จะช่วยในเรื่องของการเรียนรู้ตัวตนของวัยรุ่นนั้น นอกจากครอบครัวที่จะต้องยอมรับตัวตนและสนับสนุนตัวตนของเขาแล้ว การศึกษาก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งสำคัญกับการใช้ชีวิตของวัยรุ่นเช่นเดียวกัน

วิธีการทบทวนตัวเอง Self-Reflection

หลายๆครั้งที่เราใช้ชีวิตจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า มุ่งที่จะทำทุกสิ่งให้สำเร็จทันเวลา แต่ลืมที่จะนึกย้อนมองเพื่อเรียนรู้จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น กระบวนการสะท้อนตัวตนจึงเป็นพื้นฐานการวางแผนในการใช้ชีวิต เพื่อนำไปสู่ขั้นพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น

วิธีการจัดเก็บกิจกรรมการทบทวนตัวเอง & เก็บ Portfolio

การเตรียมตัวเพื่อสร้าง Portfolio ของเรา น้องๆควรศึกษารายละเอียด ขั้นตอน หรือใน Portfolio ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง ซึ่งเป็นการทบทวนตัวเอง และเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงานต่อไปค่ะ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร How to วิธีการพัฒนาและรู้จักตนเอง เข้าใจเป้าหมายในชีวิต โดย Starfish Labz
เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร How to วิธีการพัฒนาและรู้จักตนเอง เข้าใจเป้าหมายในชีวิต โดย Starfish Labz

เข้าเรียนคลิกที่นี่

*** เมื่อเรียนจบรับเกียรติบัตรฟรี จาก Starfish Labz

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz คลิกที่นี่
สำหรับใครสนใจสามารถเข้าไปศึกษาความรู้ สนใจบทความอื่นๆ ของ Starfish Labz ก็ติดตามได้ที่นี่เลย

ขอบคุณที่มา : https://www.starfishlabz.com | Facebook Starfish Labz แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

ขอบคุณที่มา : https://www.starfishlabz.com/

ตัวอย่างเกียรติบัตร

บทความก่อนหน้านี้ลิงก์แบบทดสอบอบรมออนไลน์ สร้างคู่มือ Step-by-Step Tango รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ๑๑๖ ปี ชาตกาลพุทธทาสภิกขุ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดยโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่