หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ประกวดบทความชิงรางวัล หัวข้อ ใบประกอบวิชาชีพครู ความภาคภูมิใจในความเป็นครู ส่งผลงานได้ถึง 20 พฤษภาคม 2564

ประกวดบทความชิงรางวัล หัวข้อ ใบประกอบวิชาชีพครู ความภาคภูมิใจในความเป็นครู ส่งผลงานได้ถึง 20 พฤษภาคม 2564

ประกวดบทความชิงรางวัล หัวข้อ ใบประกอบวิชาชีพครู ความภาคภูมิใจในความเป็นครู ส่งผลงานได้ถึง 20 พฤษภาคม 2564

2032
0
ประกวดบทความชิงรางวัล หัวข้อ ใบประกอบวิชาชีพครู ความภาคภูมิใจในความเป็นครู ส่งผลงานได้ถึง 20 พฤษภาคม 2564
ประกวดบทความชิงรางวัล หัวข้อ ใบประกอบวิชาชีพครู ความภาคภูมิใจในความเป็นครู ส่งผลงานได้ถึง 20 พฤษภาคม 2564

ประกวดบทความชิงรางวัล หัวข้อ ใบประกอบวิชาชีพครู ความภาคภูมิใจในความเป็นครู ส่งผลงานได้ถึง 20 พฤษภาคม 2564

ประกวดบทความชิงรางวัล หัวข้อ ใบประกอบวิชาชีพครู ความภาคภูมิใจในความเป็นครู ส่งผลงานได้ถึง 20 พฤษภาคม 2564

ชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย

ประกวดบทความชิงรางวัล พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ในหัวข้อ “ใบประกอบวิชาชีพครู : ความภาคภูมิใจในความเป็นครู”

รายละเอียดและเงื่อนไขในการประกวด

– ผู้ส่งบทความเข้าประกวดต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– บทความที่ส่งประกวดต้องมีความยาว 3-5 หน้ากระดาษ A4 โดยระบบพิมพ์ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 พ้อยท์ เว้นขอบกระดาษ 1 นิ้ว ทุกด้าน

– คณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนตามหัวข้อ ได้แก่ เนื้อหาและโครงเรื่อง ความคิดริเริ่ม การใช้ภาษาถูกต้องตามอักขรวิธี ความถูกต้องของข้อมูล และหลักฐานอ้างอิง

– บทความที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัล ให้ส่งต้นฉบับมายังระบบ QR-CODE ไฟล์ PDF หรือ https://forms.gle/gdn8cvSeBmFiT7ZL8 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล)

– ผู้ส่งบทความเข้าประกวดให้เขียนชื่อ – สกุล ของตนเองในหน้าสุดท้ายของบทความ

รางวัลในการประกวด

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ภูมิภาคละ 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ ในกรณีคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าบทความที่ส่งเข้าประกวดยังไม่อยู่ในระดับที่สมควรจะได้รับรางวัลดังกล่าว คณะกรรมการสามารถงดการให้รางวัลใดรางวัลหนึ่งหรือทุกรางวัล

ประกาศผล

ผ่านเว็บไซต์ : www.sea16.go.th

– facebook.com/sesao16

ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง โภชนาการดี ชีวิตสดใส ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรได้ที่ E-Mail โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
บทความถัดไปสื่อการเรียนรู้ยอดฮิตในยุคดิจิทัล: โมเดล AR 3มิติ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here