หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ดาวน์โหลด โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย ปีการศึกษา 2564

884
0
ดาวน์โหลด โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลด โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย ปีการศึกษา 2564

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 2564

สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ป.3/2 อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน
ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ป.3/4 ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ
ป.3/5 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ป.3/7 อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ
ป.3/8 อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่และแผนภูมิ

สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ป.3/2 เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน
ป.3/4 เขียนจดหมายลาครู
ป.3/5 เขียนเรื่องตามจินตนาการ

สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ป.3/2 บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู
ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ป.3/1 เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
ป.3/2 ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
ป.3/4 แต่งประโยคง่าย ๆ
ป.3/5 แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ
ป.3/6 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ป.3/1 ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ป.3/3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน

ดาวน์โหลด โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลด โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา เว็บไซต์ สทศ.สพฐ

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด โครงสร้างแบบทดสอบ RT ป.1 (test blue print) ความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
บทความถัดไปดาวน์โหลด โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่