หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ประกาศ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565 สมัครภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.

ประกาศ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565 สมัครภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.

ประกาศ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565 สมัครภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.

135
0
ประกาศ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565 สมัครภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.
ประกาศ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565 สมัครภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.

ประกาศ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565 สมัครภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาต และกิจการนักเรียน ดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองตีของประเทศและส่งเสริมเยาวชนให้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ โดยการใช้หลักการของลูกเสือ การยึดมั่นในกฎและคำปฏิญาณ (Scout Promise and Laws) การเรียนรู้โดยการกระทำ (Learning by Doing เน้นการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor Activities) การใช้ระบบหมู่ (Patrol System) และความก้าวหน้าของบุคคล โดยใช้หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ (Proficiency Badges)

เพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ รวมถึงการส่งเสริมสถานศึกษาปลูกฝังให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความพอเพียง มีระเบียบวินัย มีความสุจริต มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบและมีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ ๒๑

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประกวดโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

๑. สถานศึกษาที่สามรถสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ได้แก่ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกขน

๒. หลักฐานการสมัคร

๒.๑ ใบสมัคร ให้เห็นถึงการใช้กระบวนการทางต้านลูกเสือ ในการดำเนินงานของสถานศึกษาตามเกณฑ์การให้คะแนน

๒.๒ อกสารหรือหลักฐานอ้างอิง ที่ระบุถึงการดำเนินงานของสถานศึกษา ที่แสดง (ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี) นับตั้งแต่วันที่ประกาศเกณฑ์การรับสมัครนี้

๓. วิธีการสมัคร

๓.๑ สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนตีวิถีลูกเสือ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไชต์ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน หรือ Facebook : สกก.สป.ศร. หรือสามารถสแกน QR Code ต้านท้ายประกาศเพื่อพิมพ์ใบสมัครได้ด้วยตนเอง

๓.๒ ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครได้ที่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่

๓.๓ หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๔. วิธีการดำเนินการ

๔.๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่ละจังหวัด จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อพิจารณาให้คะแนนและคัดเลือกสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลโรงเรียนตีวิถีลูกเสือ ตามเกณฑ์การคัดเลือกจากเอกสารหรือหลักฐาน ตามข้อ๒ ของสถานศึกษาที่ส่งพร้อมใบสมัครเข้า

๔.๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่ละจังหวัด จะประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาจากความครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐาน ตามข้อ ๒

๔.๓ คณะกรรมการฯ ตามข้อ ๔.๑ จะเดินทางไปยังสถานศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ๔.๒ พื่อประเมินและให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนจากสภาพความเป็นจริงในการของสถานศึกษา

๕. เกณฑ์การให้คะแนน

คณะกรรมการจะดำเนินการให้คะแนน โดยพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงในการดำเนินงานของสถนศึกษาและข้อมูลการรายงานวิธีการดำเนินงานหรือเอกสารอ้างอิงที่ระบุการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากการใช้กระบวนการลูกเสือ

๕.๑ ด้านผู้บริหารสถานศึกษา แบ่งการให้คะแนนออกเป็น ๒ ด้าน คือ

๑) ด้านการพัฒนาตนเอง

 • คุณวุฒิทางลูกเสือของผู้บริหารสถานศึกษา
 • การเข้าร่วมประชุมสัมมนา / เป็นคณะทำงานหรือเป็นคณะวิทยากรด้านลูกเสือของผู้บริหารสถานศึกษา
 • การเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ของผู้บริหารสถานศึกษา

๒) ด้านการบริหารสถานศึกษา

 • กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีด้านลูกเสือ ในแผนของสถานศึกษา
 • การนำหลักการ/วิธีการของลูกเสือไปกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการและการจัดการเรียนรู้หรือการเรียนการสอนในสถานศึกษา
 • การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การนำวิธีการลูกเสือไปใช้ในสถานศึกษา
 • การจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา

๕.๒ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • ร้อยละของครูที่มีคุณวุฒิลูกเสือตั้งแต่ขั้น B.T.C. ขึ้นไป
 • ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการฝึกอบรมทักษะทางลูกเสือและหรือหลักสูตรพิเศษเพิ่มเติม
 • แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือและนำไปใช้ในสถานศึกษา
 • การจัดกิจกรรมวิชาพิเศษลูกเสือทุกประเภทในสถานศึกษา
 • การนำหลักการและวิธีการลูกเสือบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยดำเนินการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้หรือวิจัยในชั้นเรียน
 • การนำหลักการและวิธีการลูกเสือไปใช้ในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาโดยสรุปผลการดำเนินงาน

๕.๓ ด้านการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน

 • การจัดกิจกรรมที่นำคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือไปใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
 • การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
 • การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ลูกเสือในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
 • การจัดกิจกรรมที่นำระบบหมูไปใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
 • การจัดกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน / องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ไปใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
 • การจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่สร้างความก้าวหน้า ท้าทาย และดึงดูดใจ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลางแจ้งที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
 • การจัดกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ให้บริการชุมชน

๕.๔ ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ

 • การบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาตามประเภทของลูกเสือ
 • การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
 • การเลื่อนชั้นลูกเสือแต่ละประเภท
 • การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ทางลูกเสือ
 • นวัตกรรม (Innovation) หรือ ผลการดำเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (Best Practice) ด้านกิจกรรมลูกเสือ

๖. การพิจารณาให้คะแนนและตัดสิน คณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อพิจารณา

ให้คะแนนและคัดเลือกสถานศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดของแต่ละจังหวัดจะดำเนินการพิจารณาให้คะแนนและคัดเลือกสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนตีวิถีลูกเสือและตัดสินให้สถานศึกษาได้รับรางวัล โดยพิจารณาจากผลคะแนนรวมทั้งหมดในแต่ละด้าน ตามข้อ ๕แล้วต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ โดยการประกาศผลรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์จะเรียงรายชื่อตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการในแต่ละจังหวัดถือเป็นที่สิ้นสุด

๗. สถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ และมีคะแนนรวมทั้งหมดในแต่ละด้านตามข้อ ๕ เฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดของแต่ละจังหวัด รับรองการเข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การประเมินผล โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กำหนดขึ้น

๘. สถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ๆ และมีคะแนนรวมทั้งหมดในแต่ละด้านตามข้อ ๕ เฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘ ในลำดับที่ ๑ และ ๒ ของแต่ละจังหวัดจะได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีวิถีลูกเสือและได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโรงเรียนตีวิถีลูกเสือ เพื่อรับมอบเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลกับสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ตามกำหนดการและสถานที่ที่กำหนดสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง

๙. ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนตีวิถีลูกเสือ พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการจัดพิธีมอบรางวัล ผ่านเว็บไขต์สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน www.srs2.moe.go.th และ Facebook : สกก.สป.ศธ. ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประกาศ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565 สมัครภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น. 5
ประกาศ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565 สมัครภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น. 6
ประกาศ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565 สมัครภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น. 7
ประกาศ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565 สมัครภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น. 8

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวด

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ขอบคุณที่มา : ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (moe.go.th)

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ รับวุฒิบัตร เรื่อง โบราณสถานหว้ากอ ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บทความถัดไปสมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มีอะไรบ้าง
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่