หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

152
0
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

โครงการการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แบบทดสอบมีจำนวน 20 ข้อ เกณฑ์การผ่านการทดสอบ ร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่แจ้งไว้
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบกล้องจุลทรรศน์ใช้แสง
  2. เพื่อทราบวิธีการใช้ และการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ที่ถูกต้อง
  3. เพื่อทราบวิธีการ และการเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตนำไปศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์
  4. เพื่อสังเกตุภาพตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏภายใต้กล้องจุลทรรศน์

ผู้สอน : ครูน้ำฝน อินทร์แสง ครูสุเมธ ราชประชุม และครูชญานี สุ่ยหนองไผ่ ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

รับชมอบรมออนไลน์ได้ที่ Facebook โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here