หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เชิญร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตอบรับการเข้าประกวดแข่ง ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เชิญร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตอบรับการเข้าประกวดแข่ง ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เชิญร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตอบรับการเข้าประกวดแข่ง ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

122
0
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เชิญร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตอบรับการเข้าประกวดแข่ง ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เชิญร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตอบรับการเข้าประกวดแข่ง ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เชิญร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตอบรับการเข้าประกวดแข่ง ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เชิญร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔กิจกรรมประกวดผลงานศิลปกรรมสร้างสรรค์ หัวข้อ “พ่อแม่เล่า ลูกวาดพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙”

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เชิญร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตอบรับการเข้าประกวดแข่ง ภายในวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เชิญร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตอบรับการเข้าประกวดแข่ง ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ด้วยวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมประกวดผลงานศิลปกรรมสร้างสรรค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต รัชกาลที่ ๙ ขึ้น ในหัวข้อ “พ่อแม่เล่า ลูกวาดพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาส เพิ่มพูนประสบการณ์แก่เยาวชนในการร่วมประกวดผลงานศิลปกรรม ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญาณชาวนาไทยนาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมประกวดผลงานศิลปกรรมสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “พ่อแม่เล่า ลูกวาดพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙” ดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกวด ดังนี้การประกวดผลงานศิลปกรรมสร้างสรรค์บนผนัง แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังต่อไปนี้

๑. การประกวดผลงานศิลปกรรมสร้างสรรค์แบ่งเป็น ๓ ระดับ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ดังนี้
๑.๑ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔ – ๖)
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑ – ๓)
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๔ – ๖) หรือ เทียบเท่า

๒. หัวข้อที่ใช้ในการประกวดทุกระดับชั้น มีดังนี้ ผู้เข้าประกวดนำเรื่องราวพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต รัชกาลที่ ๙ มาสร้างสรรค์เพียงคนละ ๑ ผลงานเท่านั้น
๒.๑ “พ่อแม่เล่า ลูกวาดพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙”

๓. ขนาดภาพและเทคนิคที่ใช้ในการแข่งขัน
๓.๑ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔ – ๖) – ขนาดกระดาษ A3 (๒๙.๗ x ๔๒ ซม.)
– ไม่จำกัดเทคนิค
๓.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑ – ๓)
– ขนาดกระดาษ A2 (๔๒ x ๕๙.๔ ซม.)
– ไม่จำกัดเทคนิค
๓.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๔ – ๖) หรือ เทียบเท่า
– ขนาดกระดาษ A2 (๔๒ x ๕๙.๔ ซม.)
– ไม่จำกัดเทคนิค

๔. ระเบียบและ วัน เวลา สถานที่ เข้าประกวดผลงานสร้างสรรค์
๔.๑ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ขอหนังสือตอบรับการเข้าประกวดแข่ง ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เลขที่ ๑๖ หมู่ ๔ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ หรือ Email: culture.cfasp@gmail.comหรือ
ตอบแบบตอบรับที่ https://forms.gle/tMW3CiG1ZC4YBJJK8

๔.๒ สถานที่จัดประกวดแข่งขัน ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญาณชาวนาไทยนาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี วันพฤหัสบดี ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น. และเริ่มประกวดแข่งขัน เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

๕. การตัดสิน และประกาศผลรางวัล
๕.๑ การตัดสินรางวัล วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๕.๑.๑
เกณฑ์การตัดสิน
– ความเหมือน (สมจริง) ๔๐ เปอร์เซ็นต์
– ความคิดสร้างสรรค์ ๒๐ เปอร์เซ็นต์
– องค์ประกอบของภาพ ๒๐ เปอร์เซ็นต์
– ความสมบูรณ์สวยงาม ๒๐ เปอร์เซ็นต์

๕.๒ ประกาศผลรางวัล วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
– รับเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญาณชาวนาไทยนาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี

๖. รางวัล ให้เป็นทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ดังนี้
๖.๑ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔ – ๖)
– รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลดีเด่น ๒ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลชมเชย ๓ รางวัล รางวัลละ – บาท เกียรติบัตร
๖.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑ – ๓)
– รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลละ ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลดีเด่น ๒ รางวัล รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลชมเชย ๓ รางวัล รางวัลละ – บาท เกียรติบัตร
๖.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๔ – ๖) หรือ เทียบเท่า
– รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลดีเด่น ๒ รางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลชมเชย ๓ รางวัล รางวัลละ – บาท เกียรติบัตร

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินรางวัลและทุนการศึกษา ๑๖,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรหมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวด จะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น (พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชน)

๗. การประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญาณชาวนาไทยนาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้

๘. กรรมสิทธิ์ ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของผู้จัดการประกวดการแข่งขันโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมประกวดผลงานศิลปกรรมสร้างสรรค์ พระบรมสาทิสลักษณ์

๙. ผลงานที่ได้เข้าร่วมแสดง และไม่ได้รับรางวัลสามารถมารับคืนในระยะเวลาที่กำหนด หลังจากการแสดงนิทรรศการ ภายในระยะเวลา ๒ เดือน (หากไม่มารับตามเวลาที่กำหนด ผลงานถือเป็นของผู้จัดซึ่งจะมอบให้หน่วยงานภาครัฐ/ เอกชน ตามโอกาสอันสมควร)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี โทร.๐๓๕-๕๕๕-๓๗๐ หรือ – ผศ.โกเมศ คันธิก ๐๖๕ – ๙๗๔๔๙๑๙ – อ.พิณฑ์ ไกรแก้ว ๐๖๔ – ๕๘๑๙๙๘๙ – อ.วิศิษฐ พิมพิมล ๐๘๑ – ๘๘๐๑๙๓๖ – อ.โดม คล้ายสังข์ ๐๘๗ – ๙๒๕๙๐๒๔ – อ.ปภณ กมลวุฒิพงศ์ ๐๖๑ – ๕๑๔๑๕๕๕ – อ.อัปสร นุชเปลี่ยน ๐๘๙ – ๘๑๒๙๒๑๖ – อ.ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย ๐๘๔ – ๐๒๓๕๔๓๗

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : Facebook วิทยาลัย ช่างศิลปสุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here