หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ รับสมัครคัดเลือกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

รับสมัครคัดเลือกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

รับสมัครคัดเลือกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

169
0
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

รับสมัครคัดเลือกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEOSTEM ED) และสถาบันการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ (NIE) ดําเนินโครงการ ความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาแบบบูรณาการ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสะเต็มศึกษาของประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา (STEM Education) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยโรงเรียนที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร ไปยังสํานักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หรือ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ obecstem.ed@gmail.com โทร. ๐ ๒๒๔๘๘ ๕๕๐๑ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

รับสมัครคัดเลือกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here