หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ มจร.นครสวรรค์ เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู สมัครวันนี้-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

มจร.นครสวรรค์ เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู สมัครวันนี้-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

838
0
มจร.นครสวรรค์ เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู สมัครวันนี้-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
มจร.นครสวรรค์ เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู สมัครวันนี้-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

มจร.นครสวรรค์ เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู สมัครวันนี้-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจำนวนที่รับเข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู: รับบรรพชิตและบุคคลทั่วไป จำนวน ๑๒๐ รูป/คน

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ต้องได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนี้

๒.๒ เป็นครู โดยแสดงหลักฐานความเป็นครู เช่น สัญญาจ้างหรือคำสั่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ครู หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงว่าเป็นครู และสอนตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา

๓. เอกสารประกอบการสมัคร

๓.๑ ใบสมัคร
๓.๒ สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี
๓.๓ สำเนาหลักฐานแสดงความเป็นครู
๓.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือสุทธิ (กรณีพระภิกษุ)
๓.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน
๓.๖ รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป
๓.๗ สำเนาใบขอเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารที่นำมาแนบใบสมัคร ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนหลักฐานการสมัครทั้งหมดที่รับ

๔. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
สอบข้อเขียน๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
สอบสัมภาษณ์๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (นำวุฒิการศึกษาจริงมาแสดง)
พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่และปรับพื้นฐาน๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
เปิดเรียน (ภาคปกติและภาคสมทบ)๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๕. รูปแบบการศึกษา

ระบบทวิภาค จัดการเรียน ๒ ภาคการศึกษา โดย ๑ ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ หากมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน จะต้องมีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้เท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษาปกติ ข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรียน ๒ วัน เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

๖. วิธีการสมัครเรียน

สมัครออนไลน์ www.grad.mcunsw.com เท่านั้น ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ (อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่ ตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๘. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

  • ค่าใบสมัครและระเบียบการ ชุดละ ๓๐๐ บาท
  • ค่าศึกษาตลอดหลักสูตร ๓๕,๐๐๐ บาท
    ชำระเงินค่าสมัครโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้สมัครสามารถชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ATM หรือ Internet Banking ผ่านธนาคารกรุงไทย เลขที่ 633-0-54815-3 ชื่อบัญชี มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ (ป.บัณฑิต)

***มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือก***

ตารางแสดงการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ ๑ภาคการศึกษาที่ ๒ภาคการศึกษาที่ ๓
๑๕,๐๐๐ บาท๑๕,๐๐๐ บาท๕,๐๐๐ บาท

๙. สถานที่สอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๖ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียด เช่น เลขที่นั่งสอบ, ห้องสอบ
จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.grad.mcunsw.com, www.nbc.mcu.ac.th ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กำหนดการับสมัครนิสิตใหม่

วัน/เดือน/ปีรายการ
ตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔สอบข้อเขียน ๐๙.๐๐ น. – สอบข้อเขียนวัดแววความเป็นครู
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔สอบสัมภาษณ์ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา
๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔รายตัวลงทะเบียนเรียน (ชำระค่าลงทะเบียนเรียน)
๔ ธันวาคม ๒๕๖๔พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔เปิดเรียน
มจร.นครสวรรค์ เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู สมัครวันนี้-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
มจร.นครสวรรค์ เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู สมัครวันนี้-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.mcunsw.com, www.nbc.mcu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ธานี เกสทอง โทร. ๐๘๒ ๑๖๒ ๓๕๙๔
เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี โทร. ๐๘๓ ๒๖๗ ๙๖๔๙
ผู้ประสานงาน นายดิเรก ด้วงลอย โทร. ๐๙๘ ๖๕๒ ๓๙๖๖

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบการสร้างวินัยให้ตนเอง ตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๘๐ % ขึ้นไป เกียรติทันทีผ่านอีเมล โดยคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมตอบคำถามวันฮาโลวีน (SP Halloween Quiz) ผ่านเกณฑ์ 60% ได้เกียรติบัตร ทางอีเมล โดยโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่