หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการคัดกรองและพัฒนาพหุปัญญา เผยแพร่โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการคัดกรองและพัฒนาพหุปัญญา เผยแพร่โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

880
0
ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการคัดกรองและพัฒนาพหุปัญญา เผยแพร่โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการคัดกรองและพัฒนาพหุปัญญา เผยแพร่โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการคัดกรองและพัฒนาพหุปัญญา เผยแพร่โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็น การพัฒนาการ เรียนรู้ ภายใต้แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ได้กําหนด เป้าหมาย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม พหุปัญญาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยกําหนดแนวทางพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา อาทิ พัฒนาระบบบริหารจัดการกลไก การคัดกรองและการส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพหุปัญญา ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุน ระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา

เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทดังกล่าว สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงดําเนินการศึกษารูปแบบและกลไกการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาเพื่อการพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน โดยได้จัดทําแบบคัดกรองพหุปัญญา เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งสําหรับครู ผู้สอนและผู้ปกครองในการวัดพหุปัญญาที่หลากหลายของผู้เรียน รวบรวมเป็นข้อมูล พัฒนาการพหุปัญญา เพื่อส่งต่อการเรียนรู้ตามความถนัดของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย และ ใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ การเรียนรู้ตามความถนัด กระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุน พหุปัญญาด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอขอบคุณคณะวิจัยของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ดําเนินการจัดทํา “คู่มือการคัดกรองและพัฒนาพหุปัญญา” เพื่อให้ครู นักเรียน และ ผู้ปกครองได้ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม ความถนัดและพหุปัญญาที่หลากหลายของผู้เรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีคุณค่าและความหมายต่อผู้เรียนในการเรียนรู้ และพัฒนาสู่ความสามารถพิเศษหรือ ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ได้ต่อไป

ที่มา ; คำนำจาก มือการคัดกรองและพัฒนาพหุปัญญา

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการคัดกรองและพัฒนาพหุปัญญา เผยแพร่โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการคัดกรองและพัฒนาพหุปัญญา เผยแพร่โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด Test Blueprint ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564
บทความถัดไปสพฐ.ทำแผนงบฯ 66 มุ่งยกระดับคุณภาพศึกษาหลังโควิด เน้นสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่