หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ คุรุสภา เปิดรับผลงานเพื่อรับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 หมดเขตส่งผลงาน 15 กุมภาพันธ์ 2564

คุรุสภา เปิดรับผลงานเพื่อรับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 หมดเขตส่งผลงาน 15 กุมภาพันธ์ 2564

คุรุสภา เปิดรับผลงานเพื่อรับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 หมดเขตส่งผลงาน 15 กุมภาพันธ์ 2564

7936
0
คุรุสภา เปิดรับผลงานเพื่อรับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 หมดเขตส่งผลงาน 15 กุมภาพันธ์ 2564
คุรุสภา เปิดรับผลงานเพื่อรับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 หมดเขตส่งผลงาน 15 กุมภาพันธ์ 2564

คุรุสภา เปิดรับผลงานเพื่อรับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 หมดเขตส่งผลงาน 15 กุมภาพันธ์ 2564

คุรุสภา ขอเชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่คุรุสภาส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาวิชาชีพ ที่มุ่งให้สถานศึกษาได้ให้ความสำคัญ และตื่นตัวในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ที่มีเป้าหมายเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพและเพื่อยกย่องสถานศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการคัดสรรผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลงานนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีผลงานนวัตกรรมต้นแบบที่ผ่านการคัดสรรจากคุรุสภา ให้เป็นผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ”ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๖๓ รวม ๑๗ ปี จำนวน ๑,๔๒๐ ผลงาน และมีการถอดบทเรียนความสำเร็จของผลงานนวัตกรรมต้นแบบเผยแพร่ไปยังสถานศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย

ประเภทผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน สามารถส่งผลงานได้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง จากประเภทของนวัตกรรม จำนวน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการจัดการเรียนรู้  2) ด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  3) ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา  4) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  5) ด้านการวัดและการประเมิน และ 6) ด้านอื่นๆ (เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีลักษณะผสมผสานหลายด้าน)

การส่งผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” เข้าร่วมการคัดสรร

1.สถานศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งผลงาน สามารถส่งผลงานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ที่ https://schooLksp.or.th (KSP-School) กรณีที่สถานศึกษาใดยังไม่มีรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ Ksp -School ต้องสมัครเพื่อขอใช้งานระบบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการ

2 สถานศึกษาส่งผลงานเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง https://school.ksp.or.th (KSP-School) ที่เมนูหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม โดยเอกสารประกอบการเสนอผลงานเข้าร่วมการคัดสรร ประกอบด้วย

2.1 หนังสือนําส่งผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF จํานวน 1 ไฟล์

– รูปเล่มผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ตามแบบ นร.1 และแบบ นร.2 (ถ้ามี) ให้ครบ ทุกรายการ โดยใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 pt ความยาวรวมไม่เกิน จํานวน 30 หน้ากระดาษ A4 (นับรวมจํานวนหน้าตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลัง) ในรูปแบบไฟล์ PDF จํานวน 1 ไฟล์

– เอกสารประกอบการนําเสนอ (ถ้ามี) โดยใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 pt ความยาวรวมไม่เกิน จํานวน 20 หน้ากระดาษ A4 (นับรวมจํานวนหน้าตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลัง) ในรูปแบบไฟล์ PDF จํานวน 1 ไฟล์

– คลิปวิดีโอ (ถ้ามี) ความยาวไม่เกิน 3 นาที จํานวน 1 ไฟล์

3 หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

สถานศึกษาที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ที่ https://school.ksp.or.th/ksp-sch/index.jbx

สถานศึกษาที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกอย่าลืมสมัครก่อน 3 วันทำการ แต่ถ้าลืมรหัสผ่านส่งไปถามได้ที่ itksp@ksp.or.th หมดเขตส่งผลงาน 15 กุมภาพันธ์ 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด เอกสาร แนวทางการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน จัดทำโดย หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.
บทความถัดไปประกาศนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่