หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ การประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2 ระหว่างวันที่ 20 –...

การประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564

การประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2564

1436
0
การประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2564
การประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2564

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ

การประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564

เตรียมพบกับ กิจกรรมการเสวนาของวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 15.30 น. ภายในงานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021)

ภายใต้แนวคิด Education Transformation in the Post COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564 >>> ขอเชิญชมพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) วันที่ 20 สิงหาคม 2564

รับชมถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ก เเฟนเพจคุรุสภา https://www.facebook.com/Khurusaphaofficial

เช็คหัวข้อการประชุม 20 – 22 สิงหาคม 2564

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

การเสวนา เรื่อง “ทำ PLC อย่างไร ให้ตอบโจทย์ ว.PA”

การประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2564 12

**ร่วมเสวนา โดย** ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ นายปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ นางสาวทิพวัลย์ สังข์โชติ รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร เป็นผู้ดำเนินรายการ

การเสวนา เรื่อง “อนุบาล…ก้าวแรกของอนาคตกับการพัฒนาทักษะสมอง จิตใจ และการลงมือทำ”

การประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2564 13

**ร่วมเสวนา โดย** ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ นางธิดา พิทักษ์สินสุข นายภูริทัต ชัยวัฒนกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น.

การเสวนา เรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้และสมรรถนะของ ผู้เรียน อย่างยั่งยืนในยุคหลังโควิด”

การประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2564 14

**ร่วมเสวนา โดย** รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ดร.ภัทรภร เจนสุทธิเวชกุล ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

การเสวนา เรื่อง “ยกระดับหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และ งานวิชาการสู่สมรรถนะชีวิตวิถีใหม่ กรณีศึกษา โรงเรียนราชินีบน”

การประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2564 15

**ร่วมเสวนา โดย** ดร.เย็นฤทัย จงถนอม ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ดร.ประพิมพร อันพาพรหม เป็นผู้ดำเนินรายการ

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.

การเสวนา เรื่อง “Empowering Next Normal Online Education: How to Create Online Course that Spark”

การประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2564 16

**ร่วมเสวนา โดย** ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ ผศ.ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว ดร.วรสรวง ดวงจินดา รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น เป็นผู้ดำเนินรายการ

การเสวนา เรื่อง “ความท้าทายของโรงเรียนในวันที่โลกไม่เหมือนเดิมกับการสร้างสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับโลกอนาคต”

การประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2564 17

**ร่วมเสวนา โดย** นายทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ นางวีณา ว่องไววิทย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

วันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น.

การเสวนา เรื่อง “สร้างแรงบันดาลใจให้คุณครูกับผู้บริหารด้านการใช้เทคโนโลยี”

การประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2564 18

**ร่วมเสวนา โดย** นางสาวธาดาพนิตสดี ศุกลวิริยะกุล นายสิทธิชัย สิงหะเสนา นางสาววรรณวลี เจนเจนประเสริฐ นายนพดล รุ่งเรืองธนาผล รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น เป็นผู้ดำเนินรายการ

วันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 10.35 – 12.00 น.

การเสวนา เรื่อง “บทบาทของครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ในวง PLC เพื่อตอบโจทย์ ว.PA

การประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2564 19

**ร่วมเสวนา โดย** นายวิชัย ราชธานี นางคำพันธุ์ ตุลากัน นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร เป็นผู้ดำเนินรายการ

วันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.

การเสวนา เรื่อง “หลักสูตรฐานสมรรถนะ: ความหวังของการศึกษาไทย”

การประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2564 20

**ร่วมเสวนา โดย** ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ ศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ผศ.ดร.ชาริณี ตรีวรัญญู ผศ.ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ ดร.นาฎฤดี จิตรรังสรรค์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

วันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น.

การเสวนา เรื่อง “ห้องพัก (ใจ) ครู: เสริมพลังใจ ครู – นักเรียน รับมือความเครียดจากการเรียนรู้ออนไลน์ ยุค COVID 19”

การประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2564 21

**ร่วมเสวนา โดย** ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ ผศ.นพ. พนม เกตุมาน นายภูริทัต ชัยวัฒนกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ

ขั้นตอนการเข้าร่วมเสวนาออนไลน์

การประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2564 22

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เฟส 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564

ตรวจสอบรายชื่อตัวจริงลำดับที่ 1 – 3,000 คลิก https://bit.ly/3jwDEVs

ตรวจสอบรายชื่อตัวสำรองลำดับที่ 3,001 – 5,582 คลิก https://bit.ly/3Cl7qFq

ผู้ที่มีรายชื่อแล้วแต่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลใน Line@kspwebinar2564 ได้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อนี้
1. กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล
2. กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล เฟสสอง: KSPWEBINAR 2564
3. พิมพ์เลขประจำตัวประชาชน ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามที่ระบบแจ้ง
4. ระบบจะอัปเดตข้อมูลให้ภายใน 24 ชั่วโมง5. ภายใน 24 ชั่วโมง หากระบบยังไม่ขึ้นข้อมูล สามารถแจ้งแอดมินผ่านช่องแชทได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/07/32299/

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้อบรมออนไลน์ การจัดสอบออนไลน์ด้วย Socrative ผ่านเกณฑ์ ดาวน์โหลดใบประกาศได้ทันที โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บทความถัดไป“ดีป้า” ติดอาวุธทักษะดิจิทัลให้ครูทั่วไทย ผ่านโครงการ depa Teacher Boost Camp
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่