หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ คอร์สเรียนฟรี!! การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ การเรียนการสอน เรียนฟรี จาก Starfish Labz

คอร์สเรียนฟรี!! การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ การเรียนการสอน เรียนฟรี จาก Starfish Labz

319
0
คอร์สเรียนฟรี!! การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ การเรียนการสอน เรียนฟรี จาก Starfish Labz
คอร์สเรียนฟรี!! การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ การเรียนการสอน เรียนฟรี จาก Starfish Labz

คอร์สเรียนฟรี!! การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ การเรียนการสอน เรียนฟรี จาก Starfish Labz

เรื่องสำคัญในการจัดการเรียนการสอน ที่คุณครูอาจหลงลืม และอาจไม่ครบถ้วน คือกระบวนการ การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ ซึ่งการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และการประเมินเพื่อการเรียนรู้(Assessment for learning) ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันต้องการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ แนวคิดนี้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเรียนระหว่างผู้เรียนและครู พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนโดยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนในระยะยาวมากกว่าข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับจากครู รวมถึงการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้แบบมิตร

การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ (Feed up) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (Feed forward) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ผู้เรียนตระหนักในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้ความสำคัญกับการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน (Improve Student Learning) การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for learning) และใช้การประเมินเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ (Assessment as Learning)

จุดมุ่งหมายการประเมินระหว่างเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง การให้ข้อมูลย้อนกลับนักเรียนเป็นองค์ประกอบส าคัญของการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ซึ่งไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับบริบทของการจัดการเรียนรู้ การให้ข้อมูลแก่นักเรียนที่มีประสิทธิภาพจะต้องตรงประเด็น อธิบายผลที่เกิดตามจริงและทันเวลาเพื่อนักเรียนจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีจะไม่ตัดสินว่า ถูก – ผิด แต่จะบอกให้นักเรียนเห็นประเด็นตามเกณฑ์แล้วสรุปการปฏิบัติของตนเองว่าเป็นอย่างไร ห่างจากเป้าหมายอย่างไร และต้องท าอะไรต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การให้ข้อมูลแก่นักเรียนที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพราะนักเรียนได้ฝึกฝนการประเมินตนเอง

วันนี้ครูอาชีพดอทคอม จึงชวนตุณครูมาเรียนรู้กับ คอร์ส การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ การเรียนการสอน เรียนฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร จาก Starfish Labz เรียนรู้การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดรูปแบบการประเมิน และการนำขอมูลมาพัฒนาต่อ พร้อมทั้งการประเมินความพึงพอใจผู้ปกครองไปด้วย

รายละเอียดคอร์ส

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งควรจัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มรโอกาสในการถอดบทเรียนที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบันทึกหลังการสอนรวมกัน เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มครูทั้งในระดับโรงเรียนและระดับเครือข่ายในเขตพื้นที่การศึกษา

คุณครูจะได้เรียนรู้…

  • การประเมินเพื่อพัฒนาการสอน
  • วิธีการประเมิน
  • การนำข้อมูลมาพัฒนาต่อ
  • การประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง
คอร์สเรียนฟรี!! การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ การเรียนการสอน เรียนฟรี จาก Starfish Labz 2

เข้าเรียนคลิกที่นี่

*** เมื่อเรียนจบรับเกียรติบัตรฟรี จาก Starfish Labz

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz คลิกที่นี่
สำหรับใครสนใจสามารถเข้าไปศึกษาความรู้ สนใจบทความอื่นๆ ของ Starfish Labz ก็ติดตามได้ที่นี่เลย

ขอบคุณที่มา : https://www.starfishlabz.com | Facebook Starfish Labz แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

ขอบคุณที่มา : https://www.starfishlabz.com/

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง สืบสานคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เมื่อได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
บทความถัดไปการสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ส่งผลงานภายในวันที่ 18 เมษายน 2565
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่