หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รับสมัครคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ส่งผลงาน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รับสมัครคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ส่งผลงาน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รับสมัครคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ส่งผลงาน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

1135
0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รับสมัครคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ส่งผลงานภาย ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รับสมัครคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ส่งผลงานภาย ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รับสมัครคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ส่งผลงาน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รับสมัครคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ส่งผลงานภาย ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รับสมัครคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ส่งผลงานภาย ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ตระหนักในความสําคัญของภาษาไทยเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ดําเนินการ คัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนรักภาษาไทยและสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าว บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงประกาศเชิญชวนเยาวชนที่สนใจสมัครคัดเลือกเยาวชน ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑ ผู้สมัครเป็นเยาวชน

๑.๑.๑ ระดับประถมศึกษา (อายุไม่เกิน ๑๓ ปี)
๑.๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุไม่เกิน ๑๖ ปี)
๑.๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (อายุไม่เกิน ๑๙ ปี)
๑.๑.๔ ระดับอุดมศึกษาหรือเยาวชนทั่วไป (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี)

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีอายุตามประเภทที่สมัคร นับถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

๑.๒ ผู้สมัครเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษา หรือ การศึกษานอกระบบ ต้องมีการรับรองจากสถาบันการศึกษา

๑.๓ กรณีผู้สมัครเป็นเยาวชนทั่วไป ต้องมีการรับรองจากบุคคล หน่วยงานหรือองค์กร ภาครัฐหรือเอกชน

๑.๔ ผู้สมัครต้องมีผลงานด้านการพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยดีเด่นเป็นที่ประจักษ์

๑.๕ ผู้สมัครเป็นผู้มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะและไม่เคยมีประวัติเสียหาย

๑.๖ ผู้สมัครต้องไม่เคยได้รับรางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในระดับที่สมัครมาก่อน

๒. เงื่อนไขการสมัครและการเข้าร่วมโครงการ

๒.๑ ผู้สมัครติดต่อขอรับรายละเอียดหลักเกณฑ์การสมัครและใบสมัครได้ที่กลุ่มสืบสาน วัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๑๒๑๒,๑๒๒๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๘ ๕๔๓๘ ตามวัน เวลาราชการ หรือทาง http://www.culture.go.th (ข่าวประกาศ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๒.๒ ผู้สมัครต้องส่งประวัติพร้อมหลักฐานแสดงความสามารถหรือผลงานดีเด่น ด้านการพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย โดยส่งไปที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

๒.๓ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจากประวัติและผลงาน จํานวนระดับละไม่เกิน ๑๕ คน รวม ๖๐ คน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

-ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๔

-แบบเสนอประวัติและผลงาน 

-หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๔

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดฟรี!! ไฟล์เตรียมสอบ HSK1-4 พร้อมไฟล์เสียง MP3
บทความถัดไปกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รับสมัครคัดเลือก ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ ส่งภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here