หน้าแรก ภารกิจ Kruachieve.com

ภารกิจ Kruachieve.com

มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็นครูมืออาชีพ

ครูต้อม ผู้ก่อตั้ง kruachieve.com

1. นำเสนอข่าวสาร เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์สำหรับครูในประเทศไทย
2. นำเสนอ ผลิต แนะนำสื่อ เทคนิค วิธีการสอนที่เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์ สำหรับครูนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. นำเสนอข่าวสาร แนะนำแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครู การเลื่อนวิทยฐานะ
4. แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เผยแพร่ผลงานครู