หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ “QR Code” ในหนังสือราชการ กรณีมีการจัดทำ QR Code สำหรับเอกสารประกอบเรื่อง

“QR Code” ในหนังสือราชการ กรณีมีการจัดทำ QR Code สำหรับเอกสารประกอบเรื่อง

"QR Code" ในหนังสือราชการ กรณีมีการจัดทำ QR Code สำหรับเอกสารประกอบเรื่อง

239
0
"QR Code" ในหนังสือราชการ กรณีมีการจัดทำ QR Code สำหรับเอกสารประกอบเรื่อง

“QR Code” ในหนังสือราชการ กรณีมีการจัดทำ QR Code สำหรับเอกสารประกอบเรื่อง ปัจจุบันหนังสือราชการจะมี QR code แนบท้ายหนังสือด้วย มีคำถามว่า “ใส่ QR code ในหนังสือราชการได้หรือไม่? เพราะระเบียบงานสารบรรณฯ ไม่ได้กำหนดไว้” แต่มีหลายหน่วยงานใส่ QR code ในหนังสือ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการรับ-ส่งหนังสือและเอกสารผ่านระบบดิจิทัลให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งก็มีคำถามอีกว่า QR code ควรอยู่ตรงไหนของหนังสือ? ด้านซ้าย? ด้านขวา? กึ่งกลาง?

"QR Code" ในหนังสือราชการ
“QR Code” ในหนังสือราชการ

*ตามแนวทางการส่งเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้จัดทำ QR code ที่ท้ายหนังสือนำส่ง ในกรณีที่มีการจัดทำ QR Code สำหรับเอกสารประกอบเรื่อง (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0502/ว 357 ลงวันที่ 31 ก.ค.63) ซึ่งตามระเบียบงานสารบรรณฯ ยังไม่มีการกำหนดรูปแบบตำแหน่งการจัดวาง QR code ในหนังสือราชการ ดังนั้นตำแหน่งการจัดวาง จึงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

สำนักงาน ก.พ.ร.ได้มีข้อเสนอในการปรับปรุงการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล และแนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 63 ให้ ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ติดต่อราชการระหว่างกันด้วยการรับ-ส่งหนังสือราชการทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/17114 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 63)

ขอบคุณที่มา : Facebook ดอกบัวใต้เสาชิงช้า

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here