หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ นโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2565

นโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2565

นโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2565

667
0
นโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2565
นโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2565

นโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยรับทราบนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ การเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย ข้อสั่งการและบทบาทของ ผอ.สพท. ในการดำเนินงานให้สถานศึกษาเปิดเรียน Onsite อย่างปลอดภัย และลด Learning Loss การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนจาก น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรับนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาจาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. รวมถึงผู้บริหารระดับสูงในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2565
นโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2565 6

โดยมีการชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2565 รายละเอียดดังนี้

นโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2565
นโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2565

นโยบายข้อที่ 1 ปรับลดจำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
นโยบายข้อที่ 2 บูรณาการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม
นโยบายข้อที่ 3 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม

นโยบายข้อที่ 1 ปรับลดจำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2565 7


1) พัฒนาและจัดหาเครื่องมือการคัดกรองความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้เครื่องมือการคัดกรองอย่างถูกต้อง
3) จัดทำแนวทางการช่วยเหลือ วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเรียนรู้ในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นโยบายข้อที่ 2 บูรณาการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม

มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2565 8

1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) กำหนดบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
3) มีระบบการนิเทศ กำกับติดตาม อย่างต่อเนื่อง

นโยบายข้อที่ 3 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม

มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2565 9


1) สำนักงานเขตพื้นการศึกษา ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ คัดเลือกสถานศึกษาที่มีความพร้อมด้านบุคลากร ด้านสถานที่ ด้านสภาพแวดล้อม
2) กำหนดแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม
3) สร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการเรียนรวมที่มีประสิทธิภาพ

ที่มา เอกสารประกอบการประชุม ผอ.สพท. โดย Facebook ตามฝัน คนบ้านไกล และ เว็บไซต์ สพฐ. วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดฟรี คู่มือครูรายวิชา วิทย์-คณิต-เทคโนโลยี ป.1 – ม.6 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
บทความถัดไปลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี เสริมศักยภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามแนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างมืออาชีพ รับเกียรติบัตร 3 ชั่วโมง จาก อักษรเจริญทัศน์
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่