หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด คู่มือ-เครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ฉบับปรับปรุง 2562 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด คู่มือ-เครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ฉบับปรับปรุง 2562 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด คู่มือ-เครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ฉบับปรับปรุง 2562 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2511
0
ดาวน์โหลด คู่มือ-เครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ฉบับปรับปรุง 2562 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลด คู่มือ-เครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ฉบับปรับปรุง 2562 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด คู่มือ-เครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ฉบับปรับปรุง 2562 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กลุ่มพัฒนาฯ ได้จัดทำ คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ฉบับปรับปรุง 2562 และเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา (การอ่านออกเขียนได้) ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สถานศึกษาสามารถสแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดคู่มือการประเมินหรือทางเว็บไซต์กลุ่มพัฒนา ฯ www.nfe.go.th/pattanaและให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 และเข้าใช้ระบบการบันทึกผลการประเมิน ทางเว็บไซต์ http://203.147.24.85/student63/login/php ในวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 เช่นกัน

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here