หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ การประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การประชุม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ การประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การประชุม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ การประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 11 พฤศจิกายน 2564

394
0
ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ การประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 11 พฤศจิกายน 2564
ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ การประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 11 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ การประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การประชุม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ การประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 11 พฤศจิกายน 2564
ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ การประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 11 พฤศจิกายน 2564

ผู้บริหารจะมีบทบาทอย่างไร

๑. นำหลักสูตรไปใช้ ต้องสะท้อนผลการนำไปใช้ ผลสัมฤทธิ์เป้นอย่างไร มัปัญหาอุปสรรคอย่างไร
๒. เตรียมความพร้อมอย่างไร
๓. สนับสนุนส่งเสริม อำนวยความสะดวก ให้ผู้รับผิดชอบ กระตุ้นสนับสนุนส่งเสริม ให้ผุ้ที่อยู่ในการดูแล ได้รับการประเมิน
๔. กระตุ้นครูผู้สอน ประเมิน นักเรียน
๕. เป็นโอกาส ที่ผู้บริหารเป็นกลไกล ประเมินพฤติกรรมของนักรเยน และ ผลสัมฤทธิ์การใช้หลักสูตร และ สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
๖. ส่งเสริมการใช้ทักษะด้านเทคโนโลยี (มีระดับสมรรถนะมากน้อยอย่างไร)
๗. สะท้อนข้อเสนอแนะ สู่การปรับปรุงแก้ไข เนื้อหาสาระหรือวิธีการ เพื่อร่วมสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต

ระบบจะต้องให้ผู้ประเมิน ถ้าผุ้ปกครองไม่สามารถประเมินได้ จะมีการดำเนินงานอย่างไร

๑. ระบบ IT เป็นระบบเปิด ส่งทาง เมล ลิงค์ หรือ ไลน์
๒. ถ้าไม่มีโทรศัพท์ ต้องให้ ผุ้ประสานงาน หรือ ครูประจำชั้น ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมาประเมินที่โรงเรียน
๓. มีผู้ประสานงานเขต ช่วยเหลือผู้ประสานงานโรงเรียน
๔. กระบวนการมีนักวิจัยในพื้นที่ เป็นผู้ประสานแต่ละเขต ดูแล และให้ข้อคำปรึกษา

ผลการประเมินนักเรียน จะเป็นความลับหรือไม่

๑. การเก็บข้อมูล เป็นความลับ ไม่เก็บข้อมูล ชื่อ ผู้ปกครอง หรือ นักเรียน
๒. เก็บข้อมูล เฉพาะส่วนที่ประเมินผล แสดงผลภาพรวมของ เขต จังหวัด และ ประเทศ
๓. ครูผู้สอน จะเห็นคะแนนเด็กเป็นภาพรวม เท่านั้น

โรงเรียนจะนำผลการประเมิน ไปพัฒนาอะไร และ อย่างไร

๑. การประเมินเพื่อพัฒนา จากกลุ่มนักเรียน นำไปเพื่อพัฒนาจุดเน้น ด้านคุณลักาณะที่พึงประสงค์ ระบบที่ออกแบบ ๓๖๐ องศา ผ่าน ดิจิทัลแพลดฟอร์ม
๒. เป็นโอกาสสำคัญ ที่ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง จะใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
๓. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน “ความซื่อสัตย์สุจริต”
๔. เป็นโอกาสสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และ โรงเรียนกับผู้ปกครอง
๕. ระบบจะเสริมบทบาท ในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยางแท้จริง

ช่วงระบบที่ยังไม่เปิด มีผุ้บริหารสอบถาม ว่าประเมินทั้งโรงเรียนได้หรือไม่

ระบบจะมี WWW. มีคู่มือ มีวิดิโอ ผู้ประสานงาน (ช่องทางการช่วยเหลือ)
โรงเรียน ทั้ง หมด และ มหาวิทยาลัย ได้ตอบ Google from ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการนำหลักสูตรต้านทุจริต ไปใช้ ในรูปแบบใด ทั้ง ๗ รูปแบบ ข้อมูลที่ได้มา นำมาวิเคราะห์ การกระจายตัว และ นำสัดส่วนไปกระจายตามโรงเรียน จังหวัดละ ๔๐ แห่ง ตามสัดส่วนของการนำหลักสูตรไปใช้
สุ่มเลือกโดยพิจารณาจากชั้น ๓๒๒๐ แห่ง เป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่ถูกเลือกขึ้นมาก กระบวนการเก้บข้อมูล ระบบในการเก็บข้อมูล เป็น ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ผู้ประสานงานแต่ละโรงเรียน ขับเคลื่อน เลือกห้องเรียน นักเรียน ประเมินตนเอง นักเรียน จะตอบเอง ยกเว้นเด็กเล็ก ครูต้องคอยช่วย กลุ่มเพื่อน
ข้อมุล ประมาณ ๔๔ ชุด ผ่าน https://tyintegrity.org , https://tyintegrity.org/public/download?
นำเสนอconference https://drive.google.com/file/d/1703dL0oSRQ9I9wVFdAv1JR30Wd-xjtGA/view

จะเริ่มวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
รายละเอียดอยู่ใน เว็บไซต์

นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตร หรือไม่ อย่างไร?
( ต้องรอถามคณะกรรมการ ปปช. ก่อน) แต่ทางโรงเรียนสามารถออกเกียรติบัตรได้

สรุปโดย ศน.หัทยา เข็มเพ็ชร สพม.5

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือการเข้าใช้งานระบบประเมิน

รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : https://tyintegrity.org/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here